Maj 192012
 

ZAPISNIK
12.   občnega zbora Društva učiteljev podružničnih šol Slovenije z dne 14. aprila 2012 na OŠ Sava Kladnika Sevnica, podružnica STUDENEC

Na občnem zboru, ki se je začel ob 11. uri,  je bilo prisotnih 39 članov društva.

Iz upravnega odbora so bile odsotne: Mira Kramarič, Simona Kastrevc in Nada Jelen

Iz nadzornega odbora: Karmen Petrič, Ivica Padršič

Iz častnega razsodišča: Liljana Sevčnikar

Zaradi nesklepčnosti smo z delom počakali pol ure.

 • Pozdrav in ugotavljanje sklepčnosti (verifikacijska komisija: Anica Kordež, Meta Skumavec, Vojka Kleč)
 • Izvolitev delovnega predsedstva
 • Predlagani dnevni red:
 1. Poročila predsednice, odborov, komisij in delovnih skupin
 2. Plan dela – oblikovanje po skupinah
 3. Sprejem poročil delovnih skupin in plana dela
 4. Članarina za leto 2011
 5. Aktualnosti
 6. Razrešitev dosedanjih predstavnikov v organih DUPŠ
 7. Volitve v organe DUPŠ
 8. Razno
  Podelitev priznanj DUPŠ
 • Po uvodnem pozdravu in ugotovitvi prisotnih članov iz priložene liste prisotnosti, je bilo ugotovljeno, da nas po določilih statuta ni dovolj prisotnih za izpeljavo uradnega dela občnega zbora, zato smo z delom nadaljevali po pol urnem čakanju.
 • Izvolili smo delovno predsedstvo:
  • predsednica –  Marija Ribič
  • članici: Mojca Uranjek, Silva Boštjančič
  • zapisnikarica – Marija Frece Perc
  • overovateljici zapisnika – Andreja Janc, Erika Anzelc Intihar

 Ad1)

Predsednica nas je seznanila s predlogom dnevnega reda.

Sklep 1: Predlagan dnevni red je soglasno sprejet.

Podana so bila sledeča poročila:

 • poročilo predsednice o delu v preteklem letu – Metke Behek
 • poročilo blagajničarke Mire Kramarič , ki ga je podala Maja Ahačič
 • poročilo nadzornega odbora – Maja Ahačič
 • poročilo častnega razsodišča – Aleš Ambrož

Vsa poročila so priloge zapisnika.

Ad2)

Delo po skupinah

Posamezne delovne skupine so poročale o delu v minulem letu in kaj načrtujejo v tekočem letu do naslednjega OZ (priloga k zapisniku, kjer je razvidno delo skupin v preteklem letu in načrt za naprej).

Ustanovljena je bila tudi nova delovna skupina: Sodelovanje z zamejskimi Slovenci. Plan delovnih skupin je hkrati tudi plan društva za prihodnje leto. Priloga zapisniku.

Pri tej točki je bil sprejet tudi sledeči sklep:

Sklep 2: Vsak, ki ima kakšen intervju na temo podružnic, naj prosi novinarja za elektronski zapis in to pošlje Alenki Kralj, da ga objavi na naši spletni strani.

Ad3)

 Sklep 3: Plan dela za leto 2012 je soglasno sprejet.

Sklep 4: Soglasno je sprejet zaključni račun.

Sklep 5: Vsa poročila so soglasno sprejeta in so priloga tega zapisnika.

Ad4)

Sklep 6: Članarina za leto 2011 znaša 15 €.

Sklep 7:  V primeru neplačevanja članarine 2 leti zaporedoma se te člane kontaktira, da se izrečejo o nadaljnjem članstvu, oz. se član o članstvu že sam predhodno izreče.

Ad5)

Aktualnosti

Mojca Uranjek je predstavila Predlog sprememb ZOFI-ja in pozvala k udeležbi stavke.

Povedala je tudi, katere spremembe vse nas čakajo, če bodo sprejete.

Razpravljali smo o sprejemu dopolnilnega člena Pravilnika o podelitvi priznanj   DUPŠ in sprejeli sledeči

Sklep 8: Potrjujemo sprejem dopolnilnega člena k Pravilniku o podelitvi priznanj DUPŠ s sledečim besedilom: V primeru, da je prispelih vlog več kot 3 in vse ustrezajo razpisnim pogojem, se preostale vloge  prenesejo v naslednje leto in ponovna obrazložitev predloga ni potrebna.

Metka je povedala, da se bo trudila spraviti naš posvet podružnic v Katalog stalnega strokovnega spopolnjevanja.

Sklep 9: Naslednji strokovni posvet in OZ društva  bo na  POŠ Javorje in Razbor na Koroškem, tema po znana do naslednjega šolskega leta.

Ad6)

Sklep 10: Soglasno smo razrešili dosedanje predstavnike v organih DUPŠ.

 Ad7)

Sklep 11: Soglasno smo izvolili volilno komisijo v sestavi:

 • predsednica: Meri Poklukar
 • članici:Simona Planinc, Karmen Škapin

Izvedli smo volitve novih predstavnikov v organe DUPŠ. Zapisnik teh volitev je napisala Meri Poklukar in je priloga tega zapisnika. Nova predsednica DUPŠ je Katja Bolko.

Ad8)

Jožica Vrtačnik je prebrala  poročilo Komisije za podelitev priznanj DUPŠ in s predsednico Metko Behek sta podelili tri priznanja, ki so jih prejele: Maja Ahačič, Anica Kordež in  Meta Skumavec. Zapisnik o izboru in utemeljitvah hrani Komisija za priznanja DUPŠ.

Dosedanji predsednici DUPŠ Metki Behek smo poklonili priložnostno darilo za njen trud in dali besedo novi predsednici Katji Bolko.

Uradni del 12. občnega zbora je bil zaključen ob 14. uri.

Zapisnikarica:                                                                Overovateljici:

Marija Frece Perc                                                        Andreja Janc:_________________

_______________________                               Erika Anzelc Intihar:  ________________

Zapisnik 12. občnega zbora DUPŠ

Share Button
 Posted by on 19. 5. 2012 at 17:10