Jul 022008
 
ZAPISNIK
8. občnega zbora Društva učiteljev podružničnih šol Slovenije z dne 12. aprila 2008 na OŠ Sp. Idrija, podružnica LEDINE

Na občnem zboru, ki se je začel ob 10. uri, je bilo prisotnih 61 članov društva (glej listo prisotnosti). Iz upravnega odbora sta bili odsotni Fani Nolimal in Mira Kramarič, iz nadzornega odbora Ivica Padaršič in iz častnega razsodišča Jerica Kragelj.
 • Pozdrav in ugotavljanje sklepčnosti
 • Izvolitev delovnega predsedstva
 • Predlagani dnevni red:
 1. Poročila odborov, komisij in delovnih skupin
 2. Plan dela – oblikovanje po skupinah
 3. Članarina za leto 2007
 4. Sprejem poročil delovnih skupin in plana dela
 5. Volitve
 6. Razno
 7. Podelitev priznanj DUPŠ

Ad1) Po uvodnem pozdravu in ugotovitvi prisotnih članov iz priložene liste prisotnosti, je bilo ugotovljeno, da nas po določilih statuta ni dovolj prisotnih za izpeljavo uradnega dela občnega zbora, zato smo z delom nadaljevali po pol urnem čakanju.

Ad2) Izvolili smo delovno predsedstvo:

 • predsednica – Meri Poklukar
 • zapisnikarica – Marija Frece Perc
 • overovateljici zapisnika – Silva Boštjančič in Irma Šinkovec

Ad3) Predsednica nas je seznanila s predlogom dnevnega reda.
Sklep1: Predlagan dnevni red se soglasno sprejme.

Ad4) Podana so bila sledeča poročila:

 • poročilo predsednice o delu v preteklem letu – Ivica Šemrov
 • poročilo blagajničarke Mire Kramarič je zaradi njene odsotnosti prebrala Maja Ahačič
 • poročilo nadzornega odbora – Maja Ahačič
 • poročilo častnega razsodišča – Aleš Ambrož

Ad5) Sklep2: Soglasno je sprejet zaključni račun.
Sklep3: Vsa poročila so soglasno sprejeta in so priloga tega zapisnika.
Sklep4: Članarina za leto 2007 znaša 10 €.

Ad6) Delo po skupinah

Posamezne delovne skupine so poročale o delu v minulem letu in kaj načrtujejo v tekočem letu do naslednjega OZ (priloga k zapisniku, kjer je razvidno delo skupin v zadnjih treh letih). Naslednje dejavnosti skupin pa so sledeče:

a) skupina za promocijo DUPŠ: Alenka Kralj

 • ni bilo realizacije tiskanja zgibanke in koledarja – nismo dobili sponzorja
 • promocija na spletu ažurna in obiskanost velika
 • nadaljevali z objavljanjem in ažuriranjem spletne strani, dopolnjevali seznam e-naslovov s pobudami članom za iskanje novih članov. Letos večji poudarek e-medijem
 • vabimo sodelavce za sodelovanje pri objavah na spletni strani

b) skupina za strokovna gradiva: Meri Poklukar

 • učitelji naj svoja strokovna gradiva in primere dobre prakse pošiljajo Alenki, da jih bo objavila na spletni strani, prakticira se elektronska oblika

c) skupina za transverzalo: Anica Kordež

 • predlogi naslednjih korakov v naši transverzali so: POŠ Podblica – POŠ Ribno, POŠ Kostrevnica – POŠ Primskovo, POŠ Štangarske Poljane – POŠ Janče, POŠ Podblica – POŠ Besnica, Trje – Ponikva
 • Konkretizacija: KOSTREVNICA – PRIMSKOVO, konec avgusta 2008, Marinka Vidgaj

d) skupina za tabore: Irena Gaberšek

 • še enkrat se ponudi septembra astro tabor na Prevorju (v lanskem letu premalo prijav), če ne bo prijav tudi letos, se zadeva ukine. Konkretizacija: Marija Frece Perc, zadnji vikend v septembru 2008

e) skupina za DUPŠ v medijih: Maja Ahačič

 • po regijah se skrbi za objave v časopisih in TV o delu podružnic in DUPŠ-a
 • objave v Občanu (Litija), Blejske novice, Posavc, Šolski razgledi, Kranjčanka, G. glas, razredni pouk, Dolenjski list, TV Vaš kanal, Dnevnik, Glasilo občine Beltinci

f) skupina za strokovno ekskurzijo:

 • ekskurzija lani. MALI LOŠINJ, CRES, ILOVIK – uspela
 • strokovna ekskurzija bo organizirana v juniju v Italijo (dva dni)
 • Boromejski otoki, konec junija 2008, Marjana Pirc

g) gledališka skupina »SMREKA« : Jolanda Regouc

 • gledališka tema na naslednjem srečanju
 • zbiranje primernih gradiv
 • letošnja uspela predstava Saj me bo paf!

h) skupina za srečanje otroških gledaliških skupin podružnic

 • zaradi premalo prijav ni bilo realizirano

i) skupina za spremljanje zakonodaje: Mojca Uranjek

 • redno spremljanje zakonodaje in reagiranje v primeru, da je ogrožen naš položaj
 • informiranje o tem, kako se tudi na podružnici pride do večjega števila točk za napredovanje
 • poziv članom DUPŠ-a, da redno spremljajo SVIZ-ove spletne strani (spremembe in predlogi sprememb)
 • oblikovanje pisnih stališč ob napovedanih spremembah in pošiljanje le teh na ministrstvo in SVIZ, po potrebi, UO

Ad7) Plan delovnih skupin je hkrati tudi plan društva za prihodnje leto. Priloga zapisniku.
Sklep5: Plan dela za leto 2008 je soglasno sprejet.

Ad8) Sklep6: Soglasno je bila sprejeta razrešnica članov upravnega odbora, nadzornega odbora, častnega razsodišča in komisije za priznanja.

Ad9) Volitve

Zbor članov društva je imenoval volilno komisijo:

 • predsednica: Nada Jelen
 • članici: Štefka Planko in Romana Gajšek

Rezultati volitev – glej zapisnik volilne komisije (priloga).

Nova predsednica DUPŠ je Metka Behek in sedež društva se preseli v Černelavce. (priloga – sklep, uskladitev s statutom)

Ad10) Razno

Naslednji OZ društva bo v OŠ Izlake, podružnica Mlinše.

Sledile so zahvale: Ivici Šemrov za dolgoletno prizadevno predsednikovanje, Jolandi Regouc za 50 let in delo v Smreki, Silvi Boštjančič in Irmi Šinkovec za delo pri organizaciji posveta in OZ, Alenki Kralj za urejanje spletne strani, Miri Karnar za voščilnice in vsem članom vseh odborov za delo in čas.

Ad11) Jožica Vrtačnik je prebrala poročilo Komisije za podelitev priznanj DUPŠ in podelila tri priznanja, ki so jih prejele: Milka Rogelj, Marija Frece Perc in Marija Ribič. Zapisnik o izboru in utemeljitvah hrani Komisija za priznanja DUPŠ.

Uradni del 8. občnega zbora je bil zaključen ob 12.30.

Zapisnikarica: Overovateljici:
Marija Frece Perc Silva Boštjančič _________________
_______________________ Irma Šinkovec ________________

Share Button
 Posted by on 2. 7. 2008 at 5:11