Apr 292006
 

ZAPISNIK
6. občnega zbora Društva učiteljev podružničnih šol Slovenije
z dne 8. aprila 2006
v OŠ Tržič, podružnici Podljubelj in Lom pod Storžičem
s pričetkom ob 13. uri

Zapisnik 6. občnega zbora DUPŠ Zapisnik 6. občnega zbora DUPŠ (22.14 KB), april 2006

Na občnem zboru je bilo prisotnih 71 članov. Bili so prisotni vsi člani upravnega odbora, opravičeno odsotna pa je bila Irena Gaberšek iz častnega razsodišča.

Dnevni red:

 1. Pozdrav predsednice
 2. Izvolitev delovnega predsedstva
 3. Poročila odborov, komisij in delovnih skupin o delu v preteklem letu
 4. Delo po skupinah – oblikovanje plana dela za leto 2006/07
 5. Poročanje skupin – plan dela
 6. Razno
 7. Podelitev priznanj DUPŠ

Ad.1

Predsednica DUPŠ Ivica Šemrov je vse prisotne toplo pozdravila. Tajnica društva je ugotovila sklepčnost občnega zbora.

Ad.2

Izvolili smo delovno predsedstvo:

 • Predsednica – Meri Poklukar
 • Zapisnikarica – Marija Frece Perc
 • Dva člana del. predsedstva – Nataša Grošelj in Sabina Šmit
 • Overovateljici zapisnika – Mira Kramarič in Maja Ahačič

Predsednica je seznanila navzoče s predlaganim dnevnim redom, ki je bil soglasno sprejet.

Ad.3

Podana so bila sledeča poročila:

 • poročilo predsednice o delu v preteklem letu: Ivica Šemrov
 • poročilo blagajničarke: Mira Kramarič
 • poročilo častnega razsodišča: Aleš Ambrož
 • poročilo nadzornega odbora: Maja Ahačič

Vsa poročila so bila soglasno sprejeta in so priloga k temu zapisniku.

Ad.4

Posamezne delovne skupine so poročale, kaj so do sedaj naredile in kaj nameravajo v prihodnje. Zapisi dela skupin so priloženi k temu zapisniku, bistvo oz. plan dela za naprej pa je sledeč:

 • Skupina za promocijo DUPŠ – najti najugodnejšega tiskarja za natis promocijskega materiala, poslati promocijsko gradivo na podružnice, ki se še niso udeležile naših srečanj in jih na ta način motivirati, izvesti natečaj za spominek društva, ki bi bil naše »protokolarno darilo« ob uradnih srečanjih.
 • Skupina za strokovna gradiva – Meri Poklukar je podala možne preusmeritve in naštela nove članice te delovne skupine, usmerile se bodo v zbiranje gradiv v elektronski obliki in objavo na spletni strani.
 • Skupina za transverzalo – Simona Planinc je povedala, kako se transverzala širi in kako šole med seboj sodelujejo. Pozvala je učitelje, naj posodobijo podatke na spletni strani in pošljejo uspele projekte povezovanja med šolami.
 • Skupina za poletne tabore – Marija Frece Perc je povedala, da lanski tabor ni uspel zaradi premajhnega zanimanja. Letos bo tabor zopet organiziran in sicer zadnji vikend septembra in vse bo pravočasno objavljeno na spletni strani. Čas izvedbe je bolj primeren, zato upamo, da bo zadeva uspela.
 • Skupina za strokovno ekskurzijo – Sabina Šmit je povedala, da je bila letos organizirana in izvedena ekskurzija v Budimpešto, predstavila pa je tudi predloge za naprej in pozvala prisotne, da izrazijo svoje želje.
 • Gledališka skupina SMREKA – za naslednje srečanje je predlagana igrica, ki bi gradila na bogastvu slovenskih narečij z nadgradnjo angleškega jezika, upošteva pa se tudi lokacija srečanja – predlagala Jolanda Regouc.
 • Mira Kramarič in Maja Ahačič sta predlagali novo delovno skupino, ki bi se ukvarjala z organizacijo srečanja gledaliških, glasbenih ali drugih skupin podružničnih šol. Organizacijo prvega srečanja prevzameta sami s svojimi sodelavkami na Gorenjskem.

Ad.5

Plan dela, ki so ga za naprej oblikovala delovne skupine društva, je zapisan pri prejšnji točki.

Ad.6.

Naslednje leto bo srečanje učiteljev podružničnih šol on občni zbor DUPŠ v Mislinji, podružnici Dolič in Završe.

Predsednica se je zahvalila Miri Karnar za Voščilnice in jo prosila še za naprej.

Pisanje kronike društva je prevzela Martina Podričnik in se materiale pošilja k njej.

Sledile so še medsebojne zahvale za organizacijo in izpeljavo tega srečanja.

Ad.7

Fani Nolimal je prebrala poročilo Komisije za podelitev priznanj DUPŠ.

Tokrat so priznanja prejele: dr. Fani Nolimal, Milena Dolenc in Mira Kramarič.

Utemeljitve hrani omenjena komisija. Izvolili smo tudi novi članici te komisije in sicer Jožico Vrtačnik in Štefko Planko.

Uradni del občnega zbora je bil končan ob 14.30. uri.

Zapisnikarica: Overovateljici:
Marija Frece Perc

Mira Kramarič
Maja Ahačič

Share Button
 Posted by on 29. 4. 2006 at 11:00