Nov 032019
 

ZAPISNIK  OBČNEGA ZBORA DUPŠ

Datum:  13. 4. 2019

Pričetek:  14.00                                 Konec:  17.00

Prostor:  Planinska koča na Ermanovcu

Prisotni:  42 članov (glej prilogo 1 – lista prisotnosti)

Dnevni red: 1. Poročilo predsednice, odborov, komisij in delovnih skupin.

  1. Načrt dela – oblikovanje po skupinah.
  2. Sprejem poročil delovnih skupin in plana dela.
  3. Članarina za leto 2018.
  4. Aktualno.
  5. Razno.

Ad1) Predsednica društva Katja Bolko je vse zbrane prav lepo pozdravila. Sledilo je ugotavljanje sklepčnosti. Verifikacijska komisija v sestavi Tanje Vasle in Vlaste Polenik je preštela 42 članov in ker še nismo bili sklepčni, smo počakali 30 minut in nato z občnim zborom nadaljevali. Predsednica Bolkova je imenovala delovno predsedstvo: za predsednico Mojco Uranjek, za članici Jolando Mohar in Meto Skumavec, za zapisnikarico Alenko Branc Demšar, za overovateljici Milko Burnik ter Ano Marijo Dolenc. Uranjekova je vse zbrane pozdravila, predlagala zgoraj navedeni dnevni red ter vprašala, če ima kdo še kakšen drug predlog. Predlogov ni bilo in dnevni red je bil soglasno potrjen.

SKLEP: Dnevni red je soglasno potrjen.

Prva točka je poročilo predsednice, odborov, komisij in delovnih skupin. Najprej je besedo predala Katji Bolko, ki je natančno predstavila vse dejavnosti v letu 2018 (glej prilogo 2). Bolkova se je iskreno zahvalila Alenki Kralj za ažurno urejanje spletnih strani DUPŠ. Predsednica DUPŠ je predstavila novost glede prispevkov. UO je sprejel, da se morajo prispevki držati teme, da morajo biti strokovni, pišejo jih učitelji, ki delajo na podružnicah in le-ti so na dan predstavitve prisotni ves čas, ne samo za čas predstavitve. Šemrovova je dodala, da predlaga, da postavimo komisijo, ki bo prispevke strokovno pregledala. Predlaga, da bi bila vključena tudi Fani Nolimal.

Uranjekova je pozvala za potrditev poročila predsednice društva. Poročilo je bilo soglasno potrjeno.

SKLEP: Poročilo predsednice društva je soglasno potrjeno.

SKLEP: UO DUPŠ postavi strokovno komisijo, ki bo prispevke pregledala ter naredila izbor za predstavitev.

Sledilo je poročilo odborov, komisij in delovnih skupin: Blagajniško poročilo za leto 2018 (glej prilogo 2 in 3), poročilo članic nadzornega odbora (glej prilogo 4), poročilo častnega razsodišča (glej prilogo 5), poročilo o delu komisije za spremljanje zakonodaje (glej prilogo 6).

Gledališka skupina: Jolanda Mohar je čestitala vsem letošnjim igralcem. V letu 2020 za izvedbo igre Smreka poskrbi Podružnična šola Ribno.

Skupina za spremljanje zakonodaje: Uranjekova je sporočila, da se pripravljajo spremembe Bele knjige ter pozvala vse, da se aktivno vključijo.

Sodelovanje z Zamejskimi Slovenci: Maja Ahačič je poročala, da njihova PŠ Podljubelj sodeluje s šolo Bračan in Celovec. Če še kdo sodeluje z Zamejstvom, naj sporoči na e-mail naslov: podljubelj@ostrzic.

Promocija v medijih: Meri Poklukar je povedala, da se podružnice pojavljajo predvsem v krajevnih medijih; lokalnih časopisih, v Gorenjskem Glasu, radiu Jesenice, TV SLO, Pop TV, pa tudi na konferencah učiteljem. Včasih se zgodi, da pozabijo posredovati na stran DUPŠ. Vse, kar objavljate, posredujte na e-mail naslov: jolandamohar@gmail.com.

Promocija DUPŠ-a: Bolkova se je zahvalila Kraljevi za ažurno objavljanje na spletni strani društva ter se priporočila še za naprej.

Gledališko srečanje: Marija Ribič je povzela, da so Gledališko srečanje iz Mlinš predali v Trbovlje. Tam je bilo 9 nastopajočih skupin, 600 učencev pa si je predstave ogledalo. Vse zbrane je pozdravila podžupanja, ravnateljica in Bolkova. Poklukarjeva je sporočila, da je bila pri njih tudi Bolkova. Prišla sta tudi župan in ravnateljica. Nastopilo je 9 skupin. Predstave si je ogledalo 200 otrok za zaključek bralne značke. Šemrovova je povedala, da je bila na Sv. Treh Kraljih.

Komisija za podeljevanje priznanj: Jožica Vrtačnik je rekla, da naj že zbiramo predloge za vnaprej. Letošnje priznanje je prejela Blanka Valant s POŠ Ribno. Izredno lepo se je obneslo, da se priznanje DUPŠ podeli hkrati z ostalimi priznanji.

Častno razsodišče: Demšarjeva je prebrala poročilo Aleša Ambroža, da častno razsodišče v letu 2018 ni dobilo nobenega pisnega zahtevka članov ali organov, tako da ni izreklo nobene sankcije.

Nadzorni odbor: Ahačičeva je povedala, da so članice pregledale blagajniško poročilo, ki ga je pripravila Mira Kramarič. Stanje je pozitivno.

Uranjekova se je vsem zahvalila za poročila. Predlagala je, da jih potrdimo. Smo jih soglasno.

SKLEP: Vsa poročila so soglasno sprejeta.

Ad2) Sledilo je delo po delovnih skupinah ter plan dela: skupina za gledališko skupino, skupina za spremljanje zakonodaje, skupina za sodelovanje z Zamejskimi Slovenci, skupina za promocijo v medijih, skupina za gledališko srečanje, komisija za priznanja.

Ad3) Sledil je sprejem poročil delovnih skupin in plana dela.

SKLEP: Soglasno smo sprejeli vsa poročila skupin ter plan dela.

Ad4) Predsednica komisije je predlagala, da ostane članarina za leto 2018 ista, torej 15 evrov.

SKLEP: Do preklica velja, da je članarina DUPŠ 15 evrov. 

Ad5) Uranjekova je povedala, da je največ vprašanj v zvezi z ILDN. Predlaga, da če manjka vzgojiteljica, naj se učitelji potrudijo, da bo nekdo to vzgojiteljico nadomestil. Glede naslednje lokacije srečanja se Bela Krajina opravičuje, saj zaradi sanacije šole izvedba ne bo možna. 2021 je predviden Dobovec (se pa govori o zaprtju šole), 2022 – Solkan, 2023 – Dole pri Litiji, 2024 – Goriče. Kordeževa je sporočila, da so z Gorič rekli, da težko organizirajo, ker nimajo podpore vodstva. Moharjeva je vprašala, če se katera učiteljica, ki je prisotna, javi za organizacijo srečanja. Ponudila se je POŠ Ovsiše, Vilma Kravanja. Šemrovova je predlagala, da Bolkova kontaktira ravnateljico, da bi bila Bela Krajina kasneje, torej 2021 ali 2022. Vlasta Polenik je sporočila, da ima OŠ Griže 60-letnico, ki jo bodo praznovali v šolskem letu 2021/22.

SKLEP: POŠ Ovsiše organizira strokovno srečanje DUPŠ v letu 2020.

Ad6) Ahačičeva predlaga, da bi ustanovili še upokojensko sekcijo DUPŠ. Uranjekova je predlagala, da bi na podružnicah upokojenke izvedle kakšno uro. Moharjeva je vprašala, če bi lahko kupili majice kot so jo nosile igralke gledališke skupine Smreka. Bolkova se je še enkrat zahvalila vsem organizatoricam strokovnega srečanja ter jim podelila darila.

SKLEP: Naslednji sestanek DUPŠ bo julija 2019 na POŠ Ovsiše.

Zapisnik zapisala tajnica društva:                                            Predsednica:

Alenka Branc Demšar                                                             Katja Bolko

Overovateljici:

Milka Burnik

Ana Marija Dolenc

Share Button
 Posted by on 3. 11. 2019 at 18:02