Nov 032019
 

ZAPISNIK  OBČNEGA ZBORA DUPŠ

Datum:  21. 4. 2018

Pričetek:  14.00                                 Konec:  17.00

Prostor:  PŠ Besnica

Prisotni:  44 članov (glej prilogo 1 – lista prisotnosti)

Dnevni red: 1. Poročilo predsednice, odborov, komisij in delovnih skupin.

  1. Načrt dela – oblikovanje po skupinah.
  2. Sprejem poročil delovnih skupin in plana dela.
  3. Članarina za leto 2018.
  4. Aktualno.
  5. Razno.

Ad1) Predsednica društva Katja Bolko je vse zbrane prav lepo pozdravila. Sledilo je ugotavljanje sklepčnosti. Verifikacijska komisija v sestavi Marije Ribič, Ivice Šemrov in Mete Skumavec je preštela 44 članov in ker še nismo bili sklepčni, smo počakali 30 minut in nato z občnim zborom nadaljevali. Predsednica Bolkova je imenovala delovno predsedstvo: za predsednico Mojco Uranjek, za članici Jolando Mohar in Metko Behek, za zapisnikarico Alenko Branc Demšar, za overovateljici Anico Kordež ter Barbaro Mesec Štular. Uranjkova je vse zbrane pozdravila, predlagala zgoraj navedeni dnevni red ter vprašala, če ima kdo še kakšen drug predlog. Predlogov ni bilo in dnevni red je bil soglasno potrjen.

SKLEP: Dnevni red je soglasno potrjen.

Prva točka je poročilo predsednice, odborov, komisij in delovnih skupin. Najprej je besedo predala Katji Bolko, ki je natančno predstavila vse dejavnosti v letu 2017 (glej prilogo 2). Bolkova se je iskreno zahvalila Alenki Kralj za ažurno urejanje spletnih strani DUPŠ. Meri Poklukar se je zahvalila Bolkovi za zapisane besede ob 130. letnici Ribenske šole ter za njen obisk na gledališkem srečanju na PŠ Vrh Sv. Treh Kraljev. Uranjkova je pozvala za potrditev poročila predsednice društva. Poročilo je bilo soglasno potrjeno.

SKLEP: Poročilo predsednice društva je soglasno potrjeno.

Sledilo je poročilo odborov, komisij in delovnih skupin: Blagajniško poročilo za leto 2017 (glej prilogo 2 in 3), poročilo članic nadzornega odbora (glej prilogo 4), poročilo častnega razsodišča (glej prilogo 5), poročilo o delu komisije za spremljanje zakonodaje (glej prilogo 6).

Gledališka skupina: Jolanda Mohar je povedala, da so lani nastopili v Mlinšah in dvakrat v Svibnem. Pred premiero se petkrat dobijo na vajah. Uranjkova se je zahvalila Moharjevi za vodenje skupine in vsem gledališčnikom za prizadevno udejstvovanje.

Skupina za spremljanje zakonodaje: Uranjkova je poročala, da smo 22. aprila 2017 sklenile, da na tem področju delamo vse članice upravnega odbora ter Mojca Uranjek. Zahvaljujemo se Kraljevi za objavo odgovorov na spletni strani društva. Naši predlogi so že v predlogih SVIZ-a.

Sodelovanje z Zamejskimi Slovenci: Maja Ahačič je poročala, da njihova PŠ Podljubelj sodeluje s šolo Bračan in Celovec. Meri Poklukar je nadaljevala, da se je PŠ Ribno v letošnjem šolskem letu z gledališkim krožkom in matično šolo OŠ Bled povezal v projekt Trije jeziki na odru. Predstavili so se v Avstriji, bodo se pa še na Bledu in v Italiji. Uranjkova je predlagala naj pošljejo Kraljevi objavo za na splet.

Promocija v medijih: Maja Ahačič je povedala, da se podružnice pojavljajo predvsem v krajevnih medijih. Uranjkova je podala pobudo, da bi se objavilo kaj tudi v Šolske razglede. Moharjeva je dodala, da se oni pojavljajo tudi na televiziji.

Promocija DUPŠ-a: Bolkova se je zahvalila Kraljevi za ažurno objavljanje na spletni strani društva ter se priporočila še za naprej. Moharjeva se sporočila, da je bilo nekaj tehničnih težav. Bolkova ji je pritrdila in povedala, da je Kraljeva kontaktirala podporo in da so uredili.

Gledališko srečanje: Marija Ribič je povzela, da so lani izvedli gledališko srečanje na treh lokacijah: Mlinše, Sv. Trije Kralji in Ribno. Bilo je 25 predstav. Srečanje je tudi medijsko odmevno. Letos je srečanje potekalo na treh lokacijah, na vsaki dva dni. Uranjkova se je vsem organizatorkam iskreno zahvalila.

Komisija za podeljevanje priznanj: Jožica Vrtačnik je rekla, da so imeli dopisno sejo. Komisija je prejela le eno prijavo, ki je bila ustrezna. Kandidatki Alenki B. Demšar se je zahvalila tudi za opravljanje dela tajnice v društvu. Vrtačnikova je predlagala, da se priznanja podeli na prireditvi z ostalimi priznanji za literarni in likovni natečaj. Soglasno smo to odločitev tudi sprejeli.

SKLEP: Priznanje DUPŠ se podeli skupaj s priznanji za literarni in likovni natečaj.

Vrtačnikova je predlagala, da se seznam vseh, ki so prejeli priznanje DUPŠ objavi tudi na spletni strani društva. Predlagala je, da se doda tudi krajšo obrazložitev. Vse pa se hrani še v arhivu. Bolkova je dodala, da ima tudi ona seznam.

SKLEP: Na spletni strani DUPŠ se objavi seznam ter kratka obrazložitev vseh, ki so do sedaj prejeli priznanje društva.

Anica Kordež je povedala, da pohvali PŠ Ribno, ki je prejela letos občinsko priznanje Občine Bled ter Natašo Klinar, vodjo PŠ Bohinjska Bela, ki je prejela županovo priznanje.

Častno razsodišče: Maja Ahačič je prebrala poročilo Aleša Ambroža, da častno razsodišče v letu 2017 ni dobilo nobenega pisnega zahtevka članov ali organov, tako da ni izreklo nobene sankcije.

Nadzorni odbor: Ahačičeva je povedala, da so članice pregledale blagajniško poročilo, ki ga je pripravila Mira Kramarič. Stanje je pozitivno.

Uranjkova se je vsem zahvalila za poročila. Predlagala je, da jih potrdimo. Smo jih soglasno.

SKLEP: Vsa poročila so soglasno sprejeta.

Ad2) Sledilo je delo po delovnih skupinah ter plan dela: skupina za gledališko skupino, skupina za spremljanje zakonodaje, skupina za sodelovanje z Zamejskimi Slovenci, skupina za promocijo v medijih, skupina za gledališko srečanje, komisija za priznanja.

Ribičeva je predlagala, da bi za gledališko srečanje razširili lokacije. Prostovoljno se je javila Vlasta Bartolj s PŠ Dobovec.

Moharjeva je predlagala, da gledališko igro prevzame druga regija. Javila se je Milena Pižorn s PŠ Ponikva pri Žalcu.

Ahačičeva je potrdila, da je za sodelovanje z Zamejskimi Slovenci lahko objavljen njen e-naslov.

Nataša Klinar je poudarila, naj nadaljujemo z objavljanjem v različnih medijih. Bolkova je dodala, naj učitelji pošljejo Kraljevi, pa bo dala na spletno stran.

Vlasta Polenik je prebrala nekaj prdlogov. Jutranje varstvo naj se organizira tudi za manj otrok, ostaja predlog za spremembo normativa v Pravilniku o normativih in standardih glede drugega strokovnega delavca in poiskati rešitev za izvajanje neobveznih izbirnih vsebin.

Ad3) Sledil je sprejem poročil delovnih skupin in plana dela.

SKLEP: Soglasno smo sprejeli vsa poročila skupin ter plan dela.

Ad4) Predsednica komisije je predlagala, da ostane članarina za leto 2017 ista, torej 15 evrov.

SKLEP: Članarino za leto 2017 smo soglasno potrdili. 

Ad5) Nataša Grošelj je spregovorila nekaj besed o ureditvi delovnega časa učiteljev. Ključni poudarki so poenotena pravila razporejanja delovnega časa učiteljev ter struktura delovne obveznosti in delovnega časa učitelja, ki bo formulirana v treh stebrih: delo, vezano na poučevanje; drugo delo, po vsebini skupno vsem učiteljem; drugo delo, individualno določeno. Grošljeva je povedala, da je ta sistem njej blizu, da je usklajen s sindikatom, da pa ne pokriva vseh aktivnosti, ki jih predlagajo učitelji. Uranjkova je pozvala učitelje, da se udeležijo predstavitve tega sistema, ki bo po regijah.

Mojca Bertoncelj je izpostavila problem bolniške. Šolsko leto je od septembra do avgusta, dopust pa od januarja do decembra. Grošljeva je odgovorila, da se to ureja z individualnim načrtom delavca.

Ahačičeva je podala predlog Janje Meglič, da bi imeli pevski zbor DUPŠ. Bolkova je predlagala, da se o tem pogovorimo na sestanku upravnega odbora. Na spletni strani se objavi razpis, potem se pa nadaljnje postopa.  Ribičeva je predlagala, da se lahko objavi spletna anketa.

Vojka Kleč je postavila vprašanje, kako se nadomešča tehnično osebje. Odgovori so bili različni. Grošljeva je povedala, da pošlje koga z matične šole, če je pa dolgotrajna bolniška, pa da razpis.

SKLEP: Janja Meglič naj sestavi anketo, Alenka Kralj pa jo objavi na spletni strani.

Ad6) Bolkova je sporočila, da je bilo današnje kosilo samoplačniško. Ivica Šemrov je sporočila, da bo naslednji posvet in občni zbor 2019 na PŠ Sovodenj.V svoji modri knjižici ima še nekaj predlogov: 2020 Bela Krajina, 2021 Dobovec, 2022 Solkan, 2023 Dole pri Litiji, 2014 Goriče.

SKLEP: Naslednji sestanek DUPŠ bo junija 2018.

Zapisnik zapisala tajnica društva:                                            Predsednica:

Alenka Branc Demšar                                                             Katja Bolko

Overovateljici:

Anica Kordež

Barbara Mesec Štular

 Posted by on 3. 11. 2019 at 17:58