Nov 032019
 

ZAPISNIK  OBČNEGA ZBORA DUPŠ

Datum:  22. 4. 2017

Pričetek:  14.00                                 Konec:  15.00

Prostor:  na splavu po Savi, PŠ Svibno

Prisotni:  46 članov (glej prilogo 1 – lista prisotnosti)

Dnevni red: 1. Poročilo predsednice, odborov, komisij in delovnih skupin.

  1. Načrt dela – oblikovanje po skupinah.
  2. Sprejem poročil delovnih skupin in plana dela.
  3. Članarina za leto 2017.
  4. Aktualno.
  5. Razno.

Ad1) Predsednica društva Katja Bolko je vse zbrane prav lepo pozdravila. Sledilo je ugotavljanje sklepčnosti. Bili smo sklepčni, zato je Bolkova nadaljevala z občnim zborom. Najprej je imenovala komisijo: za predsednico Marijo Ribič, za članici Natašo Grošelj in Karmen Škapin, za zapisnikarico Alenko Branc Demšar, za overovateljici Jolando Mohar ter Eriko A. Intihar in za verifikacijsko komisijo Darjo Žonta Kozinc in Katarino Kmetič. Bolkova je predlagala zgoraj navedeni dnevni red ter vprašala, če ima kdo še kakšen drug predlog. Predlogov ni bilo.

SKLEP: Dnevni red je soglasno potrjen.

Z vodenjem občnega zbora je nadaljevala Marija Ribič. Prva točka je poročilo predsednice, odborov, komisij in delovnih skupin. Najprej je besedo predala Katji Bolko, ki je natančno predstavila vse dejavnosti v letu 2016 (glej prilogo 2). Bolkova se je iskreno zahvalila Alenki Kralj za ažurno urejanje spletnih strani DUPŠ.

Sledilo je poročilo odborov, komisij in delovnih skupin: Blagajniško poročilo za leto 2016 (glej prilogo 2 in 3), poročilo članic nadzornega odbora (glej prilogo 4), poročilo častnega razsodišča (glej prilogo 5), poročilo o delu komisije za spremljanje zakonodaje (glej prilogo 6).

SKLEP: Vsa poročila so soglasno sprejeta.

Ad2) Sledilo je delo po delovnih skupinah ter plan dela: skupina za gledališko skupino, skupina za spremljanje zakonodaje, skupina za sodelovanje z zamejskimi Slovenci, skupina za DUPŠ v medijih, skupina za transverzalo, skupina za strokovna gradiva, skupina za promocijo DUPŠ.

Marija Frece je predlagala, da bi bil lahko astronomski tabor konec septembra pri njih, če bi bilo vsaj 10 prijav.

Meri Poklukar je povedala, da v medijih pridno objavljamo aktualne dogodke, večkrat pa pozabimo poslati Kraljevi, da bi dala na spletno stran.

Sašo Oberski predlaga, da se postavi Facebook stran.

Maja Ahačič se bo potrudila, da bodo nagrajenke DUPŠ objavljene v Gorenjskem Glasu.

Mojca Uranjek je pohvalila Bolkovo, ki se pojavlja tudi v medijih (radio, TV), tudi v državnem zboru.

Ribičeva je sporočila, da bo naslednje leto 10. obletnica Gledališkega srečanja ter 60 let podružnic Slovenije, kar bomo obeležili na naslednjem posvetu.

Ad3) Sledil je sprejem poročil delovnih skupin in plana dela.

SKLEP: Soglasno smo sprejeli vsa poročila skupin ter plan dela.

Ad4) Predsednica komisije je predlagala, da ostane članarina za leto 2016 ista, torej 15 evrov.

SKLEP: Članarino za leto 2016 smo soglasno potrdili. 

Ad5) /

Ad6) Nataša Grošelj predlaga, da se postavijo kriteriji za pisanje člankov. Na ta način se bo dvignila strokovnost posveta. Maja Ahačič je povedala, da je na podružnico dobila nov žig. Grošljeva je pojasnila, da vse podružnice nimajo svojih žigov in da uporabljajo žige matične šole. Metka Behek je predlagala, da bi na podružnične šole obesili zastavo DUPŠ. Marija Frece je povedala, da to ni v skladu z zakonom. Marija Ribič je pojasnila, da bi zastava lahko visela znotraj stavbe. Bolkova se je vsem zahvalila za sodelovanje in trud. Sporočila je, da bo naslednji posvet pri Anici na POŠ Podblica.

SKLEP: Naslednji sestanek DUPŠ bo junija 2017.

Zapisnik zapisala tajnica društva:                                            Predsednica:

Alenka Branc Demšar                                                             Katja Bolko

Overovateljici:

Jolanda Mohar

Erika A. Intihar

 Posted by on 3. 11. 2019 at 17:54