Nov 032019
 

ZAPISNIK  16. OBČNEGA ZBORA DUPŠ

Datum:  16.4. 2016

Pričetek:  14.00                                Konec:  16.30

Prostor:  Pri Mlinarju, Gotovlje pri Žalcu

Prisotni: 41 članov (glej prilogo 1 – lista prisotnosti)

Dnevni red:

  1. Poročilo predsednice, odborov, komisij in delovnih skupin.
  2. Načrt dela – oblikovanje po skupinah.
  3. Sprejem poročil delovnih skupin in plana dela.
  4. Članarina za leto 2016.
  5. Volitve.
  6. Aktualne informacije.
  7. Razno.

Predsednica društva Katja Bolko je vse zbrane lepo pozdravila. Sledilo je ugotavljanje sklepčnosti. Verifikacijska komisija je ugotovila, da smo sklepčni, zato je Bolkova nadaljevala z občnim zborom. Najprej je imenovala delovno predsedstvo: za predsednico Mojco Uranjek, za članici Majo Ahačič in Marijo Ribič, za zapisnikarico Simono Planinc.

SKLEP: Dnevni red je soglasno potrjen.

Ad1)Z vodenjem občnega zbora je nadaljevala Mojca Uranjek. Prva točka je poročilo predsednice, odborov, komisij in delovnih skupin. Najprej je besedo predala Katji Bolko, ki je natančno po mesecih predstavila vse dejavnosti v letu 2015 (glej prilogo 2).

K poročilu o delu smo dodali še srečanje sedmih podružnic, ki je potekalo v septembru 2015 na podružnici Črni Vrh – pohod na Pasjo ravan in ogled vremenskega radarja. Sodelovale so podružnice Črni Vrh, Šentjošt (Polhov Gradec), Javorje (Poljane), Lučine, Sovodenj (Gorenja vas), Vrh Svetih treh kraljev (Rovte) in Ledine (Spodnja Idrija).

Podobno srečanje petih podružnic je bilo organizirano tudi na podružnici Svibno.

SKLEP: Vse kar se dogaja med letom na podružnicah pošljemo Alenki Kralj, ki bo objavila na spletu, istočasno pa imamo podatke tudi v arhivu.

Bolkova se je zahvalila Alenki Kralj za ažurno urejanje spletnih strani DUPŠ.

Ob zaključka poročila o delu v preteklem letu se je Mojca Uranjek zahvalila Katji Bolko za vse njene dejavnosti v zvezi z mediji.

Sledilo je poročilo odborov, komisij in delovnih skupin: blagajniško poročilo za leto 2015 (glej prilogo 3), poročilo članic nadzornega odbora (glej prilogo 4), poročilo častnega razsodišča (glej prilogo 5), poročilo skupine za promocijo (glej prilogo 6), poročilo o delu komisije za spremljanje zakonodaje (glej prilogo 7) ter poročilo o izvedbi 8. gledališkega srečanja (glej prilogo 8).

Jožica Vrtačnik je prebrala zapisnik dopisne seje, ki so jo imele članice komisije za podelitev priznanj (priloga 9). Izrazila je razočaranje nad tem, da za lansko leto niso prejeli nobenega predloga za priznanje.

Maja Ahačič je v imenu nadzornega odbora povedala, da nimajo pripomb na delo društva in čestitala za dobro delo, vodenje društva in porabo sredstev.

SKLEP: Vsa poročila so bila soglasno sprejeta.

Ad2) Sledilo je delo po delovnih skupinah ter plan dela (glej prilogo 10): skupina za gledališko skupino, skupina za spremljanje zakonodaje, skupina za sodelovanje z zamejskimi Slovenci, skupina za DUPŠ v medijih, skupina za strokovna gradiva, skupina za promocijo DUPŠ.

SKLEP: pri poročanju predstavniki delovnih skupin povedo samo plan dela za naprej.

Jolanda Mohar je prosila vse prisotne za elektronske naslove, da bo lahko preko njih pozvala nove člane k gledališki skupini Smreka.

Marija Ribič je pohvalila Alenko Kralj za njeno hitro objavljanje na spletni strani društva.

Lučka Drganc je prisotne pozvala k poročanju o delu društva tudi v strokovnih aktivih, ne le na pedagoških konferencah.

Marija Ribič je izpostavila problem gledaliških srečanj, kjer se lahko zgodi, da so predstave po 12. uri slabo obiskane, ker udeleženci že odidejo domov. Zato naj bi bile vse predstave končane do takrat.

Katja Bolko pove, da mentorjem gledaliških srečanj lahko izda potrdilo, vendar ne ve, če jih bo ministrstvo potrdilo – za organizacijo na državni ravni.

Nataša Grošelj je povedala, da so vse te prireditve javne, napovedane, gledališko srečanje je na državni ravni. Če potrdilo izda društvo, šteje le eno točko.

Ad3) Sledil je sprejem poročil delovnih skupin in plana dela.

SKLEP: Soglasno smo sprejeli vsa poročila skupin ter plan dela.

Ad4) Predsednica komisije je predlagala, da ostane članarina za leto 2016 ista, torej 15 evrov.

SKLEP: Članarino za leto 2016 smo soglasno potrdile.

Ad5) Sledile so volitve društva. Katja Bolko je predlagala članice volilne komisije: Katarino Lenarčič, Andrejo Jesenovec, Lučko Drganc.

Z dvigom rok smo komisijo potrdili.

SKLEP: Članice volilne komisije: Katarina Lenarčič, Andreja Jesenovec, Lučka Drganc.

Katja Bolko je prebrala imena vseh dosedanjih članov predsedstva društva:

predsednica Katja Bolko, podpredsednica Jolanda Mohar, tajnica Alenka Branc Demšar, blagajničarka Mira Kramarič.

Upravnega odbora: Nataša Grošelj, Marija Ribič, Metka Behek, Ivica Šemrov, Simona Planinc.

Nadzornega odbora: Maja Ahačič, Karmen Škapin, Karmen Petrič – predlog, da jo zamenja Anica Kordež.

Častnega razsodišča: Aleš Ambrož, Vida Kovačič, Mojca Uranjek, Milka Burnik, Vojka Kleč.

Komisije za priznanja: Jožica Vrtačnik, Silva Boštjančič, Daša Bokal – predlog, da jo zamenja Tanja Apšner.

SKLEP: Soglasno smo sprejeli – z 41 glasovi ZA, da volimo javno v paketu.

Volilna komisija je ugotovila, da je 41 prisotnih članov za predlagane kandidate, nihče se ni vzdržal.

SKLEP: Soglasno smo potrdili – z 41 glasovi ZA vse predlagane člane upravnega odbora in ostalih teles društva za naslednji mandat.

Ad6) Sledile so aktualne informacije. Še enkrat smo izpostavili, da bo potrebno urediti glede priznanj in točkovanja le-teh sodelujočim na strokovnih posvetih društva.

Ivica Šemrov je povedala, da bo naslednje leto srečanje podružničnih šol Slovenije na POŠ Svibno.

SKLEP: Z dvigom rok smo potrdili mesto srečanja.

Marjetka Mrhar je vse prisotne obvestila, da bo 14. maja 2016 potekal pohod po Oglarski deželi.

Vojka Kleč pa je opozorila na pohod po Kosmačevi poti, ki bo 21. maja 2016.

Ad7) Sledila je zahvala organizatoricam za odlično organizacijo srečanja in topel sprejem vseh udeležencev. Program srečanja je bil izredno zanimiv in poučen.

SKLEP: Naslednji sestanek upravnega odbora DUPŠ bo junija 2016.

Zapisala:                                                                              Predsednica:

Simona Planinc                                                                    Katja Bolko

Share Button
 Posted by on 3. 11. 2019 at 17:32