Maj 252015
 

ZAPISNIK  OBČNEGA ZBORA DUPŠ

Datum:  23. 5. 2015

Pričetek:  12.00                                Konec:  14.40

Prostor:  OŠ Frana Albrehta Kamnik

Prisotni:  33 članov (glej prilogo 1 – lista prisotnosti)

Dnevni red: 1. Poročila predsednice, odborov, komisij in delovnih skupin.

  1. Načrt dela – oblikovanje po skupinah.
  2. Sprejem poročil delovnih skupin in plana dela.
  3. Članarina za leto 2015.
  4. Aktualnosti.
  5. Podelitev priznanj DUPŠ.
  6. Razno.

Ad1) Predsednica društva Katja Bolko je vse zbrane prav lepo pozdravila. Sledilo je ugotavljanje sklepčnosti. Bili smo sklepčni, zato je Bolkova nadaljevala z občnim zborom. Najprej je imenovala komisijo: za predsednico Mojco Uranjek, za članici Ivico Šemrov in Silvo Boštjančič, za zapisnikarico Alenko Branc Demšar, za overovateljici Majo Jesenik Štefin ter Vesno Jamšek in za verifikacijsko komisijo Anico Kordež, Meto Skumavec in Vojko Kleč. Katja Bolko je predlagala zgoraj navedeni dnevni red ter vprašala, če ima kdo še kakšen drug predlog.

SKLEP: Dnevni red je soglasno potrjen.

Z vodenjem občnega zbora je nadaljevala Mojca Uranjek. Prva točka je poročilo predsednice, odborov, komisij in delovnih skupin. Najprej je besedo predala Katji Bolko, ki je natančno po mesecih predstavila vse dejavnosti v letu 2014 (glej prilogo 2). Bolkova se je iskreno zahvalila Alenki Kralj za ažurno urejanje spletnih strani DUPŠ ter za fotografiranje dogodkov.

Sledilo je poročilo odborov, komisij in delovnih skupin: Blagajniško poročilo za leto 2014 (glej prilogo 2 in 3), poročilo članic nadzornega odbora (glej prilogo 4), poročilo častnega razsodišča (glej prilogo 5), poročilo skupine za promocijo (glej prilogo 6), poročilo o delu komisije za spremljanje zakonodaje (glej prilogo 7) ter poročilo o izvedbi 7. gledališkega srečanja (glej prilogo 8).

SKLEP: Vsa poročila so soglasno sprejeta.

Ad2) Sledilo je delo po delovnih skupinah ter plan dela (glej prilogo 9): skupina za gledališko skupino, skupina za spremljanje zakonodaje, skupina za sodelovanje z zamejskimi Slovenci, skupina za DUPŠ v medijih, skupina za transverzalo, skupina za strokovna gradiva, skupina za promocijo DUPŠ.

Mojca Uranjek je prebrala aktualna vprašanja, katerih odgovori so na spletni strani DUPŠ.

Nuša Poljanec je predlagala, da bi se gradiva za gledališka srečanja delila med mentorji.

Ivica Šemrov je povedala, da iščejo nove člane za gledališko skupino Smreka. Vida Kovačič je omenila, da je pohod po arheološki poti okrog Vač dvakrat letno.

Meri Poklukar je poudarila, da se mora glas podružnic slišati tudi na konferencah in v medijih.

Maja Ahačič bo DUPŠ predstavila na Koroškem.

Mojca Uranjek je natančno poročala o dejavnostih SVIZ. Na novo bo seznanjanje o okrožnicah Ministrstva na straneh DUPŠ.

Ad3) Sledil je sprejem poročil delovnih skupin in plana dela.

SKLEP: Soglasno smo sprejeli vsa poročila skupin ter plan dela.

Ad4) Predsednica komisije je predlagala, da ostane članarina za leto 2015 ista, torej 15 evrov.

SKLEP: Članarino za leto 2015 smo soglasno potrdile.

Ad5) Mira Kramarič je omenila izobraževanje za podružnice. Nekdo iz Zavoda naj bi bil zadolžen za podružnice. Ponuja se možnost, da to izkoristimo. Vprašala naj se za mnenje. Predlagali so, da bi potrebovali izobraževanje za delo v kombiniranih oddelkih, izmenjava dobrih praks…

SKLEP: Katji Bolko se v roku enega tedna pošlje želje za izobraževanje učiteljev, ki delajo na podružnicah.

Ivica Šemrov je sporočila veselo novico, da ima že zbir šol za strokovni posvet in občni zbor za naslednja leta: 2017 – Podblica, 2018 – Svibno, 2019 – Sovodenj, 2020 – Grible. Za naslednje leto so pa v igri: PŠ Vrh Sv. Treh Kraljev ali PŠ Drenov grič in PŠ Bevke ali PŠ Dol pri Litiji.

Ivica Šemrov prosi, da junija potrdimo organizatorke naslednjega posveta.

SKLEP: Soglasno smo se strinjali, da junija 2015 potrdimo organizatorke 16. strokovnega posveta DUPŠ za naslednje leto.

Ad6) Jožica Vrtačnik je prebrala delo komisije za priznanja ter slovesno prebrala utemeljitve ter podelila priznanje Alenki Čeh iz PŠ Ribno.

Ad7) Mojca Uranjek se je v imenu komisije zahvalila predsednici DUPŠ Katji Bolko za uspešno vodenje društva ter upravnemu odboru za ves trud. Nato je predala besedo Bolkovi. Katja Bolko se je zahvalila komisiji ter organizatorjem za odlično organizacijo ter topel sprejem. Razdelila je potrdila za današnjo udeležbo, potrdila za literarni in likovni natečaj ter se zahvalila vsem organizatorkam gledališkega srečanja.

SKLEP: Naslednji sestanek DUPŠ bo junija 2015.

Zapisnik zapisala tajnica društva:                                         Predsednica:

Alenka Branc Demšar                                                           Katja Bolko

Overovateljici:

Maja Jesenik Štefin

Vesna Jamšek

Zapisnik 15. občnega zbora DUPŠ

 Posted by on 25. 5. 2015 at 20:35