Apr 122014
 

ZAPISNIK OBČNEGA ZBORA

DRUŠTVA UČITELJEV PODRUŽNIČNIH ŠOL

Datum: 12. april 2014

Pričetek: 13.00

Konec: 15.00

Prostor: POŠ Vipavski Križ

Prisotni: glej seznam

Dnevni red:

  1. Poročilo predsednice, odborov, komisij in delovnih skupin
  2. Načrt dela – oblikovanje po skupinah
  3. Sprejem poročil delovnih skupin in plana dela
  4. Članarina za leto 2014
  5. Aktualnosti
  6. Podelitev priznanj DUPŠ
  7. Razno

Ad1) Predsednica društva Katja Bolko je vse zbrane prav lepo pozdravila. Sledilo je ugotavljanje sklepčnosti. Ker ni bilo dovolj prisotnih, smo pol ure počakali. Nato je Bolkova predlagala delovno predsedstvo. Predsednica: Marija Ribič, članici: Mojca Uranjek, Silva Boštjančič, zapisnikarica Alenka Branc Demšar, overovateljici Nataša Valič in Mateja Soban ter verifikacijska komisija Anica Kordež, Meta Skumavec in Vojka Kleč.

Marija Ribič je prebrala dnevni red in ker ni bilo pripomb, je bil soglasno sprejet.

Sledilo je izčrpno poročilo predsednice društva. Pripomb ni bilo in poročilo je soglasno sprejeto.

Poročilo blagajničarke, Mire Kramarič, je prebrala Maja Ahačič. Pripomb ni bilo, poročilo je soglasno sprejeto.

Poročilo nadzornega odbora je prebrala Maja Ahačič. Pripomb ni bilo, poročilo je soglasno sprejeto.

Poročilo častnega razsodišča, Aleša Ambroža, je prebrala Alenka B. Demšar. Pripomb ni bilo, poročilo je soglasno sprejeto.

Sledila so poročila delovnih skupin: gledališko srečanje, SVIZ, promocija, stik z zamejskimi Slovenci (Maja Ahačič in Metka Behek nista uspeli navezati stike, Katja Bolko je navezala stik s Srbijo), skupina Smreka, mediji, pohodi… Predlog je bil, da bi vsak, ki ima možnost, poslal link z objavo v medijih na spletno stran DUPŠ in da zato ne bi imeli več posebnega odbora. Predlog je bil soglasno sprejet.

Na nobeno poročilo ni bilo pripomb in vsa poročila so soglasno sprejeta.

SKLEP: Dnevni red občnega zbora DUPŠ je sprejet. Vsak, ki ima možnost, naj link z objavo v medijih pošlje na spletno stran DUPŠ, ker posebnega odbora za to ne bo več. Vsa poročila so soglasno sprejeta.

Ad2) Sledilo je delo po skupinah. Ivica Šemrov je izpostavila, da se išče nova lokacija za naslednje srečanje. Plan je bil, da 2015 organizira Trebuša, ki pa zaradi objektivnih razlogov ne more. Organizatorji za 2016 – Bevke, 2017 – Svibno, 2018 – Podblica, 2019 – Sovodenj, 2020 – Adlešiči. Soglasno smo sprejeli sklep, da podružnico, ki jo Šemrovova dobi za organizatorko srečanja 2015 že danes soglasno potrjujemo.

SKLEP: Podružnico, ki bo organizatorka v letu 2015, smo soglasno potrdili.

Ad3) Sledila so poročila: Nataša Grošelj je predlagala, da bi bilo potrebno še za Štajersko določiti lokacijo za gledališko srečanje.

Mojca Uranjek je sporočila, da bo vse njene odgovore dala Alenka Kralj na spletno stran DUPŠ.

Anica Kordež je vprašala, kaj narediti, če ni interesa za pohod. Bolkova je predlagala, da o tem še razmislimo in naslednjič damo predloge.

Nataša Grošelj je predlagala, da bi Kraljeva naredila na spletni strani mapo, kjer bi bili vsi odgovori učiteljev zbrani. S tem smo se strinjali.

Plan dela je bil soglasno sprejet.

SKLEP: Za Štajersko se določi lokacijo za gledališko srečanje. Alenka Kralj na spletni strani DUPŠ oblikuje mapo, v kateri bodo zbrana vprašanja in odgovori učiteljev. Plan dela je soglasno sprejet.

Ad4) Katja Bolko je predlagala, da ostane članarina DUPŠ za leto 2013 enaka, torej 15 evrov, plačuje se jo vedno za prejšnje leto. Člani upravnega odbora članarine ne plačajo, ker imajo stroške s sestanki, ki niso finančno kriti. Predlog je soglasno sprejet. Ahačičeva je vse zbrane povabila, da lahko še izpolnijo prijavnico za članstvo v DUPŠ, v kolikor še niso člani.

SKLEP: Članarina DUPŠ ostane 15 evrov. Člani upravnega odbora članarine ne plačajo.

Ad5) Jolanda Mohar je sporočila, da so se na njihovem koncu povezale štiri podružnice v skupni projekt in 26. septembra bodo pogozdile del območja. Se je pa do 22. maja potrebno prijaviti na Gozdno olimpijado.

Marija Frece je vprašala, kako bodo podružnične šole uresničevale neobvezne izbirne vsebine. Bolkova je povedala, da je potrebno imeti v eni skupini 8 učencev. Mojca Uranjek je opozorila, da bodo predmetni učitelji posegali v ure. Razredni učitelji lahko izvajajo samo umetnost. Nadaljevala je, da je SVIZ prejel zelo malo vrnjenih anket o potnih stroških. Učitelji naj točke za napredovanje v naziv pridobivajo čim hitreje, vloge naj nato pošljejo na Ministrstvo, ker se pripravlja nov pravilnik.

Ad6) Jožica Vrtačnik je povedala, da je komisija za priznanja v roku prejela tri pošiljke s predlogi za priznanja.

Priznanje DUPŠ prejmejo Vida Kovačič, Mojca Uranjek in Jožica Vrtačnik. Čestitamo!

Ad7) Sledila je zahvala Katje Bolko organizatorkam posveta, organizatorkam gledališkega srečanja ter zahvala gledališki skupini Smreka. Zahvalili sta se tudi organizatorki, Nataša Valič in Mateja Soban.

Naslednji sestanek UO DUPŠ bo konec maja ali začetek junija na POŠ Ledine.

Pripis: Poročila komisij in odborov so priloga zapisniku.

Zapisnik zapisala tajnica društva:                                  Predsednica društva:

Alenka Branc Demšar                                                    Katja Bolko


ZAPISNIK KORESPONDENCE

DRUŠTVA UČITELJEV PODRUŽNIČNIH ŠOL

Pričetek: 9. april 2014, ob 7.27

Konec: 10. april 2014, ob 6.55

Prostor: preko maila

Prisotni: Katja Bolko, Mira Kramarič, Alenka Kralj, Ivica Šemrov, Jolanda Mohar, Marija Ribič, Metka Behek, Mojca Uranjek, Nataša Grošelj, Nataša Valič, Simona Planinc, Mateja Soban, Alenka Branc Demšar.

Dnevni red:

  1. Korespondenca glede kotizacije

Ad1) Ravnateljica iz OŠ Dobravlje je izpostavila problem, kako je s plačilom kotizacije za strokovni posvet DUPŠ, če učiteljice niso prisotne cel dan ampak samo popoldan, po kosilu. Katja Bolko je prosila za korespondenco z UO DUPŠ. Predlagala je, da bi za tri udeležence, ki bi se posveta udeležili po kosilu, plačali eno kotizacijo. Mira Kramarič je predlagala, da se odštejejo kosila. Govorila je tudi z računovodkinjo iz OŠ Dobravlje, ki se tudi strinja. Šoli bi izdali skupen račun na podlagi seznama ter odšteli 12 evrov po osebi.

S to rešitvijo se strinjajo Marija Ribič, Nataša Grošelj, Jolanda Mohar, Simona Planinc, Ivica Šemrov, Katja Bolko, Metka Behek in Alenka Branc Demšar.

SKLEP: OŠ Dobravlje pošlje natančen seznam udeležencev, ki se bodo udeležili strokovnega posveta DUPŠ v petek, 11. aprila 2014 popoldan, po kosilu.

Zapisnik zapisala tajnica društva:                                   Predsednica društva:

Alenka Branc Demšar                                                     Katja Bolko

Zapisnik 14. občnega zbora DUPŠ

Share Button
 Posted by on 12. 4. 2014 at 20:23