Apr 202013
 

ZAPISNIK  OBČNEGA ZBORA DUPŠ

Datum:  13. 4. 2013

Pričetek:  11.45                                Konec:  13.30

Prostor:  POŠ Javorje

Prisotni:  48 članov (glej prilogo 1 – lista prisotnosti)

Dnevni red:

  1. 1. Poročila predsednice, odborov, komisij in delovnih skupin.
  2. Načrt dela – oblikovanje po skupinah.
  3. Sprejem poročil delovnih skupin in plana dela.
  4. Članarina za leto 2013.
  5. Aktualnosti.
  6. Podelitev priznanj DUPŠ.
  7. Razno.

Ad1) Predsednica društva Katja Bolko je vse zbrane prav lepo pozdravila. Sledilo je ugotavljanje sklepčnosti. Bili smo sklepčni, zato je Bolkova nadaljevala z občnim zborom. Najprej je razdelila vsa potrdila z letošnjega strokovnega posveta. Nato je imenovala komisijo: za predsednico Marijo Ribič, za članici Mojco Uranjek in Silvo Boštjančič, za zapisnikarco Alenko Branc Demšar ter za overovateljici Aleksandro Grabner Jonke ter Bojano Hudrap.  Katja Bolko je predlagala zgoraj navedeni dnevni red ter vprašala, če ima kdo še kakšen drug predlog.

SKLEP: Dnevni red je soglasno potrjen.

Z vodenjem občnega zbora je nadaljevala Marija Ribič. Prva točka je poročilo predsednice, odborov, komisij in delovnih skupin. Najprej je besedo predala Katji Bolko, ki je natančno po mesecih predstavila vse dejavnosti v letu 2012 (glej prilogo 2). Bolkova je povedala, da je na Strokovni posvet povabila tudi Ministrstvo za šolstvo ter predsednika g. Pahorja, pa so se oboje opravičili.

Sledilo je poročilo odborov, komisij in delovnih skupin: Blagajniško poročilo za leto 2012 (glej prilogo 2 in 3), poročilo članic nadzornega odbora (glej prilogo 4), poročilo častnega razsodišča (glej prilogo 5), poročilo skupine za promocijo (glej prilogo 6), poročilo o delu komisije za spremljanje zakonodaje (glej prilogo 7) ter poročilo o izvedbi 5. gledališkega srečanja (glej prilogo 8).

SKLEP: Vsa poročila so soglasno sprejeta.

Marija Ribič je predlagala, da bi zaradi lažje organizacije v prihodnjem letu gledališko srečanje poleg na Mlinšah izvedli tudi na Notranjskem – Mihaela Kavčič in Gorenjskem – Nuša Poljanec.

SKLEP: Na naslednji sestanek upravnega odbora DUPŠ se povabi tudi Mihaelo Kavčič in Nušo Poljanec.

Ad2) Sledilo je delo po delovnih skupinah ter plan dela (glej prilogo 9): skupina za gledališko skupino, skupina za spremljanje zakonodaje, skupina za sodelovanje z zamejskimi Slovenci, skupina za DUPŠ v medijih, skupina za transverzalo, skupina za strokovna gradiva, skupina za promocijo DUPŠ.

Maja Ahačič je opozorila, naj podružnice nadaljujejo z objavami v medijih.

SKLEP: Objave v medijih se pošlje tudi Alenki Kralj za na spletno stran DUPŠ.

Maja Ahačič je povedala, da je že navezala stike s Koroškimi Slovenci a sta se obe učiteljici opravičili. Metka Behek je sporočila, da še ni uspela navezati stike a jih bo poskusila v Razkrižju. Katja Bolko bo poskusila navezati stike s srbsko podružnico, s katero sodeluje preko skypa. Pri navezovanju stikov z zamejci je ponudila pomoč tudi Mihaela Kavčič. Meri Poklukar je povedala, da s šolo Ledince sodelujejo že 10 let a je problem finančnih sredstev, zato sodelujejo le preko spleta.

SKLEP: Prej imenovane navežejo stike z zamejci, tako da bo naše srečanje tudi mednarodno.

Ad3) Sledil je sprejem poročil delovnih skupin in plana dela.

SKLEP: Soglasno smo sprejeli vsa poročila skupin ter plan dela.

Ad4) Predsednica komisije je predlagala, da ostane članarina za leto 2013 ista, torej 15 evrov.

SKLEP: Članarino za leto 2013 smo soglasno potrdile.

Ad5) Aktualnosti: Najprej je poročala Mojca Uranjek. Povedala je, da je Jelka Velički javno pohvalila DUPŠ kot zelo aktivno društvo. Uranjekova je opozorila, naj vsi člani DUPŠ budno spremljamo opozorila, dajemo predloge in opombe, da jih lahko posredujejo naprej. Potrebno je posredovati konkretne predloge, kje lahko še privarčujemo. Povedala je še nekaj informacij o trenutnem stanju ter napovedih dela Sviza.

Jolanda Mohar je poročala o dejavnostih gledališke skupine Smreka. Dala je predlog, da bi bilo igro dobro tržiti oktobra, ko je dan učiteljev.

Jožica Vrtačnik bo igro Smreke ponudila matični šoli.

Pohod iz Rapalske meje je bil prestavljen, bilo je kar 70 udeležencev, 27.4. načrtujejo pohod za širši okoliš. Meri Poklukar je povedala, da bo transverzala od Ribna do Bohinjske Bele septembra 2013.

Ivica Šemrov je sporočila, da so bili povabljeni na športni dan Sovodenj in da je bilo super.

Alenka Kralj je obljubila, da bo poiskala predlogo za novo spletno stran, zato prosi za 150 evrov.

SKLEP: Alenki Kralj se odobri 150 evrov za novo spletno stran.

Ivica Šemrov je sporočila veselo novico, da ima že zbir šol za strokovni posvet in občni zbor za naslednja leta:  2014 na Primorskem – Dobravlje, 2015 – Trebuša, 2016 – Bevke, 2017 – Podblica, 2018 – Svibno, 2019 – Sovodenj, v igri je tudi Drenov grič, Šmihel, Žužemberk, vabljeni pa tudi ostali.

SKLEP: Soglasno smo potrdili, da je naslednje strokovno srečanje in občni zbor DUPŠ v Dobravljah.

Ivica Šemrov je povedala, da želimo strokovni posvet umestiti v Katalog stalnega strokovnega izobraževanja, zato bo potrebno čim prej določiti temo.

SKLEP: Marija Ribič se o umestitvi strokovnega posveta DUPŠ v Katalog stalnega strokovnega izobraževanja pozanima na Zavodu za šolstvo.

Ad6) Jožica Vrtačnik je prebrala delo komisije za priznanja ter slovesno prebrala utemeljitve ter podelila priznanja Milki Burnik, Mariji Kukovič in Jolandi Mohar.

Ad7) Marija Ribič se je v imenu komisije zahvalila predsednici DUPŠ Katji Bolko za uspešno vodenje društva ter upravnemu odboru za ves trud. Nato je predala besedo Bolkovi. Katja Bolko se je zahvalila komisiji ter organizatorkama Aleksandri Grabner Jonke ter Bojani Hudrap za res odlično organizacijo ter topel sprejem.

SKLEP: Naslednji sestanek upravnega odbora bo začetek junija 2013 na OŠ Dobravlje.

Zapisnik zapisala tajnica društva:                                         Predsednica:

Alenka Branc Demšar                                                           Katja Bolko

Overovateljici:

Aleksandra Grabner Jonke

Bojana Hudrap

Zapisnik 13. občnega zbora DUPŠ

 Posted by on 20. 4. 2013 at 20:12