Okt 282007
 


OSNOVNI PODATKI

OSNOVNA ŠOLA PETROVČE

Podružnična šola Trje

Galicija 18e

3310 Žalec

Tel.: 03 713 19 64

Spletna stran: http://www.o-petrovce.ce.edus.si/

Elektronski naslov: igra-galiciji.ostrje@guest.arnes.si

Vodja šole: Nada Jelen

trje.JPG

ZNAČILNOSTI, ZNAMENITOSTI KRAJA

POŠ Trje se nahaja v krajevni skupnosti Galicija, ki leži na vzhodnem obrobju občine Žalec. Iz osrednje Slovenije pridemo do šole po avtocesti Ljubljana – Maribor in izstopimo na izvozu Arja vas. Peljemo proti Velenju in v prvem večjem naselju Velika Pirešica zavijemo desno proti Galiciji. Že po slabem kilometru na prvi vzpetini na desni strani ceste zagledamo lepo, novo šolo Trje.

Galicija oziroma njen del Velika Pirešica je prepoznaven po velikem kamnolomu ter asfaltni bazi, kar ni v prid sicer neokrnjenemu podeželjskemu okolju. Druge industrije v kraju ni, je pa precej novodobnih obrtnikov. Nekaj je večjih kmetij, sicer pa so ljudje zaposleni v bližnjih večjih krajih kot so Žalec, Velenje, Celje.

V neposredni bližini šole je tudi dom upokojencev Dom Nine Pokorn Grmovje, katerega del se nahaja v zelo lepo ohranjeni stari graščini.

V kraju so v preteklosti kopali železovo rudo, od tod ime zaselka Železno. V novejši zgodovini so tu bila tudi velika hmeljišča, v zadnjem času pa se kmetje preživljajo z živinorejo, z mlečno proizvodnjo.

Kraj označuje tudi najvišja vzpetina kraja, to je Šentjungert (567 m), ki ji domačini pravijo kar Gora. Je priljubljena pohodniška točka, saj je na Šentjungertu planinska koča domačega planinskega društva ter cerkev Sv. Kunigunde. Planinska koča je vse leto odprta ob nedeljah.

V kraju so dejavna društva: kulturno društvo, planinsko društvo, športno društvo Hofrein, prostovoljni gasilski društvi Velika Pirešica ter Zavrh, društvo upokojencev Galicija-Velika Pirešica, turistično društvo ter tenis klub Trje.

ŠOLSKI OKOLIŠ IN UČENCI

Naš šolski okoliš obsega zaselke: Velika Pirešica, Pernovo, Železno, Galicija, Zavrh, Hramše, Podgora.

Število učencev v šolskem letu 2008/09 je 86. Pouk poteka v petih čistih oddelkih:

  • 1. razred: 15
  • 2. razred: 16
  • 3. razred:15
  • 4. r.: 16
  • 4. r.: 24

Na šoli je organizirano jutranje varstvo ter dva oddelka podaljšanega bivanja.

Vsi učenci se v šolo vozijo z organiziranim šolskim avtobusom ali kombijem.

Na šoli poučuje 8 učiteljic, 5 učiteljic prihaja še z matične šole za potrebe tujega jezika, glasbene vzgoje ter specialne pomoči. Imamo svojo čistilko, polovično zaposlenega hišnika, prehranjujemo pa se v vrtčevski kuhinji.

KRATKA ZGODOVINA ŠOLE

Šolstvo v Galiciji ima prav zanimivo zgodovino, saj je v začetku potekalo v eni šoli, nato v dveh, zdaj pa spet v eni. Začetek šolstva sega v leto 1845. Za šolo je takrat služila mala cerkovnikova lesena koča. Prva šola je bila zgrajena leta 1856. V tistih časih je šolo obiskovalo do 260 otrok. Leta 1908 je bila v vasi Velika Pirešica zgrajena druga osnovna šola, ki je razpolovila število šolajočih se otrok v Galiciji. Obe šoli sta bili samostojni osemletki do leta 1956, ko sta postali podružnični šoli osnovne šole Žalec, leta 1970 pa Petrovč. Število otrok na obeh šolah se je z leti močno zmanjšalo, pouk je potekal v kombiniranih oddelkih, zato je v kraju nastala težnja po združitvi obeh šol v eno. Tako se je s šolskim letom 2002/03 začel pouk v novi šoli Trje, ki je združil 34 učencev POŠ Galicija in 34 učencev POŠ Velika Pirešica. Stari šoli sta bili prodani privatnemu kupcu.

Danes je na šoli 87 učencev. V isti zgradbi je tudi vrtec, ki vključuje 52 otrok. Šolski zgradbi je priključena še moderna telovadnica, ki služi tudi potrebam kraja. Na šoli je še astronomska opazovalnica, ki je v upravljanju astronomskega društva Saturn iz Žalca.

KAJ POČNEMO NA NAŠI ŠOLI?

Naša šola ponuja učencem številne interesne dejavnosti, kjer zadovoljujejo svoje potrebe. Te dejavnosti so: otroški pevski zbor, tri folklorne skupine, lutkovni krožek, zeliščarski krožek, šolska hranilnica, knjižnica, bralna značka, vesela šola, mini rokomet, judo, plesna šola, instrumentalna skupina, mladi planinci, ročna dela šivanja.

Share Button
 Posted by on 28. 10. 2007 at 10:28