Pravica do letnega dopusta

 

Delavec pridobi pravico do letnega dopusta s sklenitvijo delovnega razmerja (159. člen ZDR-1).

Delavec, ki je zaposlen celotno koledarsko leto, ima pravico do celotnega letnega dopusta.

Če ni zaposlen za celotno koledarsko leto, mu pripada sorazmerni del letnega dopusta glede na trajanje zaposlitve v koledarskem letu pri delodajalcu, in sicer 1/12 letnega dopusta za vsak mesec zaposlitve (161. člen ZDR-1)

V primeru pa, da ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, ima pravico do regresa sorazmerno delovnemu času, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, razen v primeru izjeme iz 66. člena ZDR, to je ko delavec dela krajši delovni čas v posebnih primerih po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisih o zdravstvenem zavarovanju ali predpisih o starševskem varstvu.

 Posted by on 24. 4. 2014 at 16:18