Plačni razredi in nazivi

 

Učitelj v skladu z ZSPJS ter Kolektivnimi pogodbami lahko napreduje v največ 43. plačni razred. Plačni razredi učitelja, glede na naziv so sledeči:

Del. mesto Tarifni r. šifra naziv Pl. razred brez napr. Pl. razred z napr.
UČITELJ VII/2 1 UČITELJ SVETNIK 38 43
UČITELJ VII/2 2 UČITELJ SVETOVALEC 35 40
UČITELJ VII/2 3 UČITELJ MENTOR 33 38
UČITELJ VII/2 4 UČITELJ 30 35

Kot veste, imajo  učitelji, ki z uveljavitvijo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) niso izpolnjevali novih zahtevanih izobrazbenih pogojev za učitelja, v skladu z 146. členom tega zakona pravico opravljat svoje izobraževalno delo do prenehanja opravljanja dela na področju vzgoje in izobraževanja. Torej, imajo pravico, da lahko kljub VI. stopnji izobrazbe še naprej opravljajo svoje delo.

Ne glede na to Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) v prvem odstavku 14. člena določa: ”V primeru, ko javni uslužbenec opravlja delo na delovnem mestu z nižjo izobrazbo od zahtevane, mu pripada osnovna plača, ki je za dva plačna razreda nižja od osnovne plače delovnega mesta, na katerem opravlja delo”. Isti člen pa v drugem odstavku še določa: ”Če ima javni uslužbenec iz prejšnjega odstavka več kot 23 let delovne dobe, mu pripada osnovna plača, ki je za en plačni razred nižja od osnovne plače delovnega mesta, na katerem opravlja delo”.

Slednje znižanje osnovne plače pa v skladu s 16. členom ZSPJS tudi ne more biti nadoknadeno z napredovanji. Zato kot učiteljica svetnica s VI. stopnjo izobrazbe ne boste mogli doseči splošnega najvišjega plačnega razreda. Vaša kolegica, ki je verjetno napredovala v naziv v letu 2012, pa bo ta razred zaradi izpolnjevanja zahtevane stopnje izobrazbe lahko dosegla. Ali ga bo dosegla že s tem napredovanjem pa vam ne morem ugotoviti, saj je plačni razred delavca ni odvisen samo od napredovanja v naziv, temveč tudi od napredovanj v plačne razrede.

Lep pozdrav.

Jernej Zupančič,

uni. dipl. prav.,

strokovni sodelavec GO SVIZ za pravne zadeve

 Posted by on 22. 4. 2014 at 19:33