Kdo je lahko spremljevalec otrok na dnevih dejavnosti

 

Spremstvo otrok v šolskih predpisih ni celostno in podrobneje urejeno. Prav tako ne kdo lahko izvaja določeno vrsto spremstva. Tako je pri odgovoru na vprašanje kdo je lahko spremljevalec pri izvajanju spremstva oziroma pri izvajanju dejavnosti izven šole, potrebno izhajati iz same narave teh dejavnosti. Kot določa 38. člen ZOsn, vzgojno-izobraževalno delo v OŠ opravljajo učitelji, svetovalni delavci in drugi strokovni delavci, vzgojno-izobraževalno delo pa obsega pouk in druge oblike organiziranega dela z učenci (torej poleg pouka tudi ekskurzije, šola v naravi, dnevi dejavnosti ter druge dejavnosti v LDN-ju, ki so takšne narave ipd.). ZOsn tako spremstva posebej ne ureja.

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (normativi) ureja spremstvo zgolj v svojem 35. členu, kjer določa normativ za spremstvo učencev na ekskurzijah, dnevih dejavnosti in drugih organiziranih oblikah vzgojno izobraževalnega dela, ki se izvajajo izven šolskega prostora (normativ je 15 učencev).  Ta člen tako ne določa točno kdo je lahko tisti, ki lahko izvaja spremstvo otrok. Vendar iz tega normativa izhaja, da gre pri navedenih dejavnostih za vzgojno-izobraževalno dejavnost, ki jo po zgoraj navedenih določbah ZOsn lahko izvajajo le strokovni delavci šole. Zato je logično zaključiti, da spremstvo pri izvajanju navedenih dejavnostih opravljajo strokovni delavci šole. Ta člen normativov sicer izrecno ne ureja kdo je spremljevalec otrok zgolj pri njihovem prevozu oziroma transportu iz šole do kraja kjer se takšna dejavnost opravlja. A je verjetno v praksi logično in smiselno, da tudi to spremstvo izvajajo strokovni delavci šole, ki morajo biti kasneje prisotni pri izvajanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti izven šole.

Postavi pa se lahko vprašanje, ali je potrebno spremstvo strokovnih delavcev šole pri vseh dejavnostih oziroma ali katere dejavnosti ni mogoče uvrstiti v vzgojno-izobraževalno dejavnost. Morda se lahko takšno vprašanje postavi pri spremljanju otrok na obvezen zdravstveni pregled v zdravstveni dom. V skladu s 13. členom ZOsn mora OŠ sodelovati z zdravstvenim domom pri izvajanju zdravstvenega varstva učencev, zlasti pri izvedbi obveznih zdravniških pregledov za otroke, vpisane v prvi razred, rednih sistematičnih pregledov v času šolanja in cepljenj. Tu je torej vprašanje, ali gre pri izvajanju spremstva na takšne preglede za vzgojno-izobraževalno delo. V kolikor ne bi šlo za to, bi lahko spremstvo izvajali tudi drugi delavci OŠ. Vendar normativi v delu, ki urejajo spremstvo, ne obravnavajo spremstva za oblike dela, ki se ne uvrščajo v oblike vzgojno izobraževalnega dela. Prav tako je lahko tudi pri takšnem izvajanju spremstva prisoten vsaj vzgojni element dela z otroki. Pri spremstvu glede takšnih primerov si lahko pomaga šola tudi z LDN-jem, ki mora določati tudi obseg dejavnosti, s katerimi šola zagotavlja zdrav razvoj učencev ter določiti obseg vzgojno izobraževalnega in drugega dela glede na predmetnik in učni načrt.

Posebej pa je urejeno spremstvo pri prevozu otrok, in sicer s Pravilnikom o spremljevalcih pri prevozu skupin otrok, izdanim na podlagi prometne zakonodaje. Ta pravilnik glede spremljevalcev določa zgolj to, da je lahko spremljevalec le oseba, ki je dopolnila 21 let starosti, vendar hkrati ne more biti voznik, ki prevaža skupino otrok. 

 Posted by on 24. 4. 2014 at 16:14