Izvajanje ur svetovalne storitve

 

IZVAJANJE UR SVETOVALNE STORITVE

Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 88/2013) navaja v 6. členu svetovalno storitev, v katerem pojasni, da se s svetovalno storitvijo zagotavlja podporno okolje za uspešnejše vključevanje otroka s posebnimi potrebami, zato je namenjena družinam otroka s posebnimi potrebami, strokovnim delavcem, ki vzgajajo in poučujejo otroka s posebnimi potrebami ter drugim otrokom, učencem oz. dijakom iz skupine oz. oddelka, v katerega je otrok s posebnimi potrebami vključen.

MIZŠ v enem izmed pojasnil navaja, da so vrtci in šole vse te dejavnosti zagotavljali že doslej, gre le za to, da ima po novem vsak otrok to kot individualno pravico. Poudarjajo, da je potrebno spremljati realizacijo, veliko dejavnosti se lahko izvaja tudi skupinsko.

V nadaljevanju navajamo nekaj odgovorov, ki smo jih prejeli v vednost. Pojasnila je zapisala dr. Manica Jakič Brezočnik, Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo  iz Sektorja  za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami.

Pri svetovalnih storitvah gre za ustvarjanje inkluzivnega okolja. Gre predvsem za to, da tim zavoda, ki ga v vrtcu predstavlja otrokov učitelj za dodatno strokovno pomoč, s svojimi aktivnostmi zagotavlja:

Delo z otrokom:
–       svetovanje glede ustreznih prilagoditev in pripomočkov,
–        individualni pogovori ,
–        hospitacije v oddelku,
–        svetovanje glede prilagoditev v domačem okolju,
–        svetovanje glede ustreznosti izbire poklica,
–        svetovanje ob konkretno izpostavljenih problemih, dilemah, vprašanjih …

Delo s starši :
– svetovanje staršem ob vključitvi,
–        predstavitev pomena in izvajanja specialnih znanj,
–        svetovanje glede prilagojenih gradiv ter prilagojenih pripomočkov,
–        delavnice za starše, sorojence in širšo družino (stari starši),
–        roditeljski sestanki za starše,
–        svetovanje ob konkretno izpostavljenih problemih, dilemah, vprašanjih …

Sodelovanje z vrtcem:
–        izobraževanje strokovnih delavcev v obliki seminarjev in individualnih predstavitev posebnih potreb otroka, didaktičnih pripomočkov in opreme, gradiv ter prilagoditev;
–        predstavitev posebnih potreb otroka vrstnikom v oddelku (predstavitev posebnih potreb otroka, predstavitev prilagojene opreme, pomen prilagoditev, načini komuniciranja z otrokom…);
–        sodelovanje v strokovni skupini pri izdelavi individualiziranega programa, dopolnitvah le-tega ter evalvaciji;
–        ocena ustreznosti prilagoditve okolja in svetovanje;
–        svetovanje učiteljem in drugim strokovnim delavcem vrtca, v katerega je vključen otrok;
–         svetovanje ob konkretno izpostavljenih problemih, dilemah, vprašanjih …

Delo z vrstniki in njihovimi starši
–        predstavitev prisotnosti otroka v oddelku:
·        vrstnikom,
·        staršem na roditeljskem sestanku;
–        različne izkustvene delavnice in predstavitve na temo primanjkljaja ali ovire vključenega otroka za sovrstnike;
–        svetovanje ob konkretno izpostavljenih problemih, dilemah, vprašanjih …

Delo z zunanjimi inštitucijami

–        sodelovanje s strokovnjaki drugih področij (zdravstvo, fizioterapija, delovna terapija, psihiatrija, oftalmologija, pedopsihiatrija …),
–        sodelovanje s humanitarnimi ustanovami,
–        sodelovanje z Zavodom RS za šolstvo,
–        sodelovanje s centri za socialno delo,
–        sodelovanje z društvi ,
–        sodelovanje z distributerji specialne didaktične opreme, optičnih pripomočkov,
–        sodelovanje z občino, ipd…

To delo ni sistematizirano in se ne plačuje posebej. Gre za nabor del iz določenih delovnih področij npr. psihologa, pedagoga, socialnega ali drugega svetovalnega delavca, ki so zapisana v alinejah. Izvedba ur se zapiše v IP otroka.

1. Za učitelje DSP štejejo defektologi, soc, pedagogi, pedagogi,…, ki sicer izvajajo pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj, usvetovalno storitev pa lahko izvajajo izven svoje učne obveznosti. Ali to pomeni, da mora imeti tak izvajalec 22 ur DSP za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj, poleg tega pa lahko izvaja še 5 ur svetovalne storitve, ki se štejejo v povečan obseg dela?

Odgovor MIZŠ: NE, SVETOVALNA STORITEV SE NE ŠTEJE V UČNO OBVEZNOST, AMPAK MED DRUGO DELO (RAZLIKA MED UČNO OBVEZNOSTJO IN DELOVNO OBVEZNOSTJO)

2. Kako je v primeru, da je tak izvajalec zaposlen samo npr. 60%?

Odgovor MIZŠ: TUDI TAK DELAVEC IMA SORAZMERNI DELEŽ DRUGEGA DELA IZVEN UČNE OBVEZNOSTI.

3. Kako je svetovalna storitev plačana? Je sistemizirana ali se plačuje po realizaciji kot učna pomoč?

Odgovor MIZŠ: SVETOVALNA STORITEV NI POSEBEJ PLAČANA.

4. Kako se ura sistemizira za svetovalnega delavca? V okviru rednega delovnega časa ali v okviru povečanega obsega dela?

Odgovor MIZŠ: URA SVETOVALNE STORITVE SE OPRAVI V OKVIRU REDNEGA DELA.

5. Zapisano je, da učitelj DSP ne sme izvajati svetovalne storitve v okviru učne obveznosti. Če imamo 4 tovrstne učitelje, lahko ti skupaj izvajajo max. 20 ur svetovalne storitve kot povečan obseg dela. Če imamo na šoli 60 OPP, to pomeni najmanj 60 ur svetovalne storitve, kar pomeni, da mora 40 ur prevzeti svetovalni delavec. Koliko ur sploh lahko ima svetovalni delavec. Samo povečan obseg dela, se pravi 5 ur ali več? In če ja, koliko več? Če prevzame 22 ur kolikor je učna obveznost potem ni več svetovalni delavec, pač pa učitelj DSP, ali kako?

Odgovor MIZŠ: SVETOVALNE STORITVE NISO RAZLOG ZA POVEČAN OBSEG DELA. REALIZACIJA SVETOVALMNIH STORITEV SE LAHKO TUDI ZDRUŽI ZA VEČ OTROK (NPR. DELAVNICA ZA STARŠE, SEMINAR ZA UČITELJE IPD.)

6. Kako se te ure beležijo? Se vodijo v dnevniku?

Odgovor MIZŠ: BELEŽIJO SE ENAKO, KOT REALIZACIJA DRUGIH UR DSP.

7. Iz pravilnika je razvidno, da so to 45 minutne pedagoške ure. To pomeni 45 minut neposrednednega dela z otrokom, starši, vrstniki in drugimi starši?

Odgovor MIZŠ: DA

 Posted by on 22. 4. 2014 at 19:15