Jan 272017
 

Komisija za podeljevanje priznanj Društva učiteljev podružničnih šol objavlja na podlagi
26. člena Statuta Društva učiteljev podružničnih šol in 7. člena Pravilnika o podelitvi priznanj
Društva učiteljev podružničnih šol

JAVNI RAZPIS

priznanj Društva učiteljev podružničnih šol za leto 2016

 1. Naziv razpisovalca: Komisija za podelitev priznanj Društva učiteljev podružničnih šol
 1. Predmet javnega razpisa: predlogi za priznanja Društva učiteljev podružničnih šol
 1. Splošno o priznanjih:

Priznanja Društva učiteljev podružničnih šol se podeljujejo posameznikom, skupinam ali ustanovam za večletno uspešno delo v društvu, izjemen prispevek k prepoznavnosti in ugledu ter delovanju društva in/ali za izjemne dosežke pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalno prakso na podružnicah.

Predlog za priznanje lahko podajo organizacije, skupine ali posamezniki. Predlagani kandidat mora podati pisno soglasje k prijavi. Organizacije, skupine ali posamezniki ne morejo predlagati samih sebe za pridobitev priznanja.

Priznanje lahko prejmejo posamezniki, ki ustrezajo merilom iz Pravilnika in so praviloma člani Društva učiteljev podružničnih šol.

Na predlog komisije podeli Društvo učiteljev podružničnih šol enkrat na leto do tri priznanja.

 1. Merila za dodelitev priznanj:

Nadpovprečno delo na področju podružničnih šol, ki se odraža kot:

 • izjemen prispevek k prepoznavnosti in ugledu ter delovanju DUPŠ:
  • večletno aktivno delo v organih društva;
  • pomembna podpora/pomoč pri izvajanju dejavnosti/nalog, ki opredeljujejo namen DUPŠ (5. člen);
 • odlično/izjemno strokovno delo na področju VI dejavnosti, ki jih izvajajo podružnice, matične šole oz. javni zavodi, ki se ukvarjajo z osnovnošolskim izobraževanjem na podružnicah:
  • ustvarjanje in razvijanje novega znanja na področju organizacije, vsebine, didaktike, učne tehnologije in drugih področij vzgojno-izobraževalnega dela;
  • uveljavljanje novosti, inovativnih prijemov, timskega dela, sodelovanja in demokratičnih odnosov;
  • spremljava in evalvacija lastnega dela, dela kolegov in drugih udeležencev v vzgojno-izobraževalnem procesu;
 • odličen končni produkt, v obliki izvedene dejavnosti, poročila ali izdelka:
  • nova rešitev s področja organizacije, načrtovanja in uresničevanja kurikuluma;
  • organizacija in vodenje projekta, strokovne ekskurzije, terenskega in raziskovalnega dela, sejemske izobraževalne prireditve, strokovnega posveta itd.
  • učilo, učno sredstvo, spletna stran itd.
  • strokovno spopolnjevanje ali izobraževanje, npr. seminar, predavanje, strokovni posvet itd.
 1. Obvezne sestavine predloga za priznanje:
 • ime in priimek kandidata ali kandidatov, naslov stalnega bivališča, izobrazba in zaposlitev;
 • pisno utemeljitev predloga z dokazili;
 • osnovni podatki o predlagatelju: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, zaposlitev.
 1. Predloge z utemeljitvijo in dokazili naj predlagatelji, najkasneje do 1. 3. 2017, pošljejo v zaprti ovojnici in z označbo pošiljatelja na naslov:

Jožica Vrtačnik, Komisija za podeljevanje priznanj Društva učiteljev podružničnih šol, Dole 25, 1273 DolepriLitiji, s pripisom:

NE ODPIRAJ – RAZPIS ZA PRIZNANJA DUPŠ.

Priponka: priznanja_DUPS_2016_razpis

Share Button