Jan 202008
 

Povzetek naj bo napisan v slovenščini in ne sme biti daljši od 1 strani. Besedilo naj bo napisano v programu Word. Uporabite pisavo Times New Roman, velikost črk 12, razmik med vrsticami 1,5.

Povzetku dodajte naslednje podatke: naslov prispevka, imena avtorjev (ime in priimek), institucijo, kjer so avtorji zaposleni in naslov elektronske pošte prvega avtorja prispevka.

Sledi naj povzetek prispevka. Naslov povzetka naj bo zapisan z velikimi, morebitni podnaslovi z malimi črkami, oboje od levega roba naprej. Pri morebitnem zapisovanju referenc uporabite standardno citiranje.

Tisti, ki boste predstavili plakat, pošljite povzetek vsebine plakata.
Pisci besedil oddajte povzetke prispevkov do 1. februarja 2008. Pošljite jih v elektronski obliki na CD-ju na naslov:
Ivica Šemrov, OŠ Ledine, 5281 Sp. Idrija, ali po el. pošti ivica.semrov@guest.arnes.si.

Besedila prispevkov se oddajo na elektronskem mediju in v natiskani verziji (besedili morata biti identični). Besedilo prispevka naj bo napisano v slovenščini in ne sme biti daljše od 15 strani (vključno s tabelami, slikami, grafi in s povzetkom, ki je vključen v tekst).

Besedilo naj bo napisano v programu Word. Uporabite pisavo Times New Roman, velikost črk 12, razmik med vrsticami 1,5.

V besedilu najprej zapišite naslov prispevka, imena avtorjev (ime in priimek), institucijo, kjer so avtorji zaposleni in naslov elektronske pošte prvega avtorja prispevka. Sledi naj povzetek ter štiri ključne besede. Naslov prispevka naj bo zapisan z velikimi, podnaslovi z malimi črkami, oboje od levega roba naprej. Pri zapisovanju referenc uporabite standardno citiranje.

Primer citiranja:

Članek:

Žagar, A. (2006). Bo še slišati našo pesem? Goriška, (3), 7
Priimek, začetnice imena. (Leto). Naslov. Ime revije, volumen (številka), prva stran članka-zadnja stran članka.

Knjiga:

Pečjak, S., Gradišar, A. (2002).Bralne učne strategije. Ljubljana. Zavod Republike Slovenije za šolstvo.
Priimek, začetnice imena. (Leto). Naslov. Kraj: Založnik.

Vsak od avtorjev besedila naj sam poskrbi za oddajo slovnično neoporečnega besedila.

Pisci besedil oddajo prispevke do 1. marca 2008. Prispevke pošljite v elektronski obliki na CD-ju in s priloženim izpisom na naslov Ivica Šemrov, OŠ Ledine, 5281 Sp. Idrija.


Navodila za pisanje prispevka (za tisk) … KLIK.

 

Share Button
 Posted by on 20. 1. 2008 at 19:40