Statut društva

 

Na osnovi zakona o društvih (Ur. l. RS št. 61/06) je bil na občnem zboru dne 14. 4. 2012 sprejet  sklep o spremembi sedeža in uskladitvi statuta društva z zakonom o društvih.

STATUT DRUŠTVA UČITELJEV PODRUŽNIČNIH ŠOL

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

DRUŠTVO UČITELJEV PODRUŽNIČNIH ŠOL (v nadaljevanju društvo) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki delujejo v dobro podružničnih šol; učiteljev, učencev in staršev.

2. člen

Ime društva je DRUŠTVO UČITELJEV PODRUŽNIČNIH ŠOL, kratica DUPŠ.

Sedež društva je Zabukovica 142, 3302 Griže.

3. člen

Društvo ima svoj žig, ki je okrogle oblike, premera 3,5 cm. Ob robu je zapisano ime društva: DRUŠTVO UČITELJEV PODRUŽNIČNIH ŠOL. Znotraj je znak, ki stilizira učenca, ki sloni nad knjigo.

II. NAMEN IN NALOGE

4. člen

Namen delovanja društva je skrb za kontinuirano strokovno rast učiteljev podružničnih šol, zastopanje in uveljavljanje interesov in pravic učencev in učiteljev podružničnih šol na osnovi Ustave RS in drugih dokumentov, ki zadevajo osnovno šolo, ter informiranje javnosti o pomenu in delovanju teh šol.

5. člen

Društvo uresničuje svoj namen z naslednjimi nalogami:

 • organizira in izvaja izobraževanja, ki so namenjena članom in učiteljem podružničnih šol in drugim učiteljem kombiniranih oddelkov v Sloveniji in v zamejstvu,
 • omogoča izmenjavo izkušenj in različnih možnih rešitev podobnih problemov,
 • uveljavlja interese in pravice učiteljev podružničnih šol, učencev in njihovih staršev,
 • predstavlja delo in dejavnosti podružničnih šol,
 • vzpodbuja aktualne in didaktično fleksibilne metodične pristope in oblike dela,
 • spodbuja delovanje podružničnih šol v skladu z vizijo podružnice,
 • seznanja člane in javnost s problemi in dosežki društva,
 • daje pobude za sprejem novih ali spremembe in dopolnitve že uveljavljenih sistemskih rešitev in zakonodaje v zvezi s podružničnimi šolami.

III. ČLANSTVO

6. člen

Članstvo v društvu je prostovoljno.

Društvo ima redne in častne člane.

Redni član društva lahko postane vsak, ki podpiše pristopno izjavo, s katero se zaveže, da sprejema določila tega statuta in plača članarino.

Za osebo, ki je mlajša od 7 let, podpiše pristopno izjavo zakoniti zastopnik, ki to osebo tudi zastopa v organih društva.

Za osebe, stare od 7 – 15 let, poda zakoniti zastopnik soglasje za včlanitev.

Častni član je lahko fizična ali pravna oseba.

Naziv častni član podeljuje občni zbor na predlog članov ali organov društva. Častni člani imajo pravico biti prisotni na sejah društva, nimajo pa pravice odločanja.

7. člen

Članstvo v društvu preneha:

 • s prostovoljnim izstopom,
 • s črtanjem,
 • z izključitvijo,
 • s smrtjo.

Član prostovoljno izstopi, če upravnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu.

Člana črta upravni odbor, če ta kljub opominu ne plača članarine za tekoče leto.

Člana se iz ključi iz društva, če:

 • krši določila tega Statuta in sklepe organov društva,
 • s svojim ravnanjem povzroči društvu materialno škodo ali prizadene ugled društva,
 • če zavestno ravna zoper interese in namene društva.

Pobudo za izključitev lahko poda vsak član ali organ društva častnemu razsodišču. Sklep o izključitvi člana sprejme častno razsodišče. Član, ki mu je izrečen ukrep izključitve, ima pravico do pritožbe, ki jo vloži v roku 30 dni od prejema pisnega sklepa na občni zbor društva.

Sklep občnega zbora je dokončen.

8. člen

Pravice članov so:

 • da volijo in so izvoljeni v organe društva,
 • da sodelujejo pri delu in soodločajo v organih društva,
 • da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti društva,
 • da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančnim in materialnim poslovanjem.

9. člen

Dolžnosti članov so:

 • da spoštujejo Statut in druge akte ter sklepe organov društva,
 • da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju nalog društva,
 • da dajejo društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih, dogovorjenih nalog,
 • da prenašajo svoje izkušnje in znanja drugim članom društva,
 • da varujejo ugled društva,
 • da plačujejo članarino v roku in višini, ki jo določi občni zbor društva.

10. člen

Društvo vodi register članov z naslednjimi podatki:

 • priimek in ime,
 • rojstni podatki,
 • naslov stalnega bivališča,
 • poklic,
 • funkcija.

11. člen

Član prejme ob vpisu člansko izkaznico, ki je vodena pod zaporedno številko iz registra članstva.

IV. ORGANI DRUŠTVA

12. člen

Organi društva so:

 • občni zbor,
 • upravni odbor,
 • nadzorni odbor,
 • častno razsodišče.

13. člen

Občni zbor je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi člani. Člani ostalih organov društva imajo na zasedanju občnega zbora vse pravice člana, razen pravico glasovanja o svoji razrešitvi in o svojih poročilih.

Občni zbor je lahko reden ali izreden. Redni občni zbor sklicuje upravni odbor enkrat letno.

Izredni občni zbor se skliče po sklepu upravnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo ene tretjine članov društva. Upravni odbor je dolžan sklicati občni zbor v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic. Če upravni odbor občnega zbora ne skliče v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali. Izredni občni zbor sklepa le o zadevi, za katero je bil sklican.

14. člen

O sklicu občnega zbora in dnevnem redu morajo biti člani društva seznanjeni najmanj 14 dni pred sklicem.

Občni zbor je sklepčen, če je prisotna več kot polovica članov. Če občni zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je občni zbor sklepčen, če je prisotnih najmanj 10 članov.

Sklepi so veljavno sprejeti, če zanje glasuje več kot polovica prisotnih članov.

Kadar občni zbor odloča o Statutu društva, je sklep veljavno sprejet, če zanje glasuje 2/3 prisotnih članov.

Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajno glasovanje.

Volitve organov so praviloma tajne.

O delu občnega zbora se piše zapisnik, ki ga podpiše predsednik delovnega predsedstva, zapisnikar in dva overovatelja.

15. člen

Pristojnosti občnega zbora društva:

 • sprejema statut in druge splošne akte,
 • odloča o višini članarine,
 • odloča o sodelovanju z drugimi društvi v Sloveniji in v zamejstvu,
 • sprejema programske usmeritve in poročila organov,
 • sprejema zaključni račun za preteklo obdobje in predvideni finančni načrt za prihodnje obdobje,
 • voli, imenuje in razrešuje člane upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča,
 • voli, imenuje in razrešuje predsedni-ka/co in podpredsedni-ka/co društva,
 • imenuje in razrešuje tajni-ka/co društva,
 • podeljuje naziv častnega člana,
 • odloča o pritožbah zoper sklepe upravnega odbora in častnega razsodišča,
 • podeljuje priznanja in nagrade članom društva,
 • odloča o nakupu in prodaji nepremičnin, ki so v lasti društva,
 • odloča o dnevnem redu zasedanja občnega zbora.

16. člen

Upravni odbor je izvršilni organ društva, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva med dvema občnima zboroma po programu in sklepih, sprejetih na občnem zboru.

Upravni odbor šteje devet članov. Sestavljajo ga:

 • predsedni-k/ca,
 • podpredsedni-k/ca,
 • tajnica,
 • blagajni-k/čarka
 • pet članov.

Sklepčni so, kadar je prisotna več kot polovica članov.

Sklepe se sprejema z večino glasov prisotnih članov.

Upravni odbor se sestaja po potrebi, najmanj pa trikrat letno.

Mandatna doba članov upravnega odbora je 4 leta.

17. člen

Naloge upravnega odbora:

 • sklicuje občni zbor,
 • izvaja naloge iz letnega programa dela društva in spremlja njihovo uresničevanje,
 • pripravlja predloge aktov društva,
 • pripravlja predlog finančnega plana in zaključnega računa,
 • skrbi za finančno poslovanje društva,
 • upravlja s premoženjem društva,
 • imenuje komisije, odbore in druga delovna telesa društva,
 • oblikuje predloge za priznanja in nagrade,
 • občnemu zboru posreduje poročilo o delu in finančnem poslovanju za preteklo leto in program za naslednje leto.

18. člen

Predsedni-k/ca društva je zakonit zastopnik društva in opravlja zlasti naslednje naloge:

 • predseduje občnemu zboru in upravnemu odboru društva,
 • predstavlja organizacijo v javnosti in zastopa društvo pred drugimi organi in organizacijami doma in v tujini,
 • sklicuje upravni odbor,
 • skrbi za uresničevanje sprejetega programa društva,
 • opravlja druge naloge na osnovi pooblastil občnega zbora in organov ter statuta društva.

Za svoje delo je odgovor-en/na občnemu zboru društva, ki ga/jo voli in razrešuje vsake štiri leta.

19. člen

Tajni-k/ca društva opravlja naslednje naloge:

 • usklajuje in povezuje delovanje organov društva,
 • skrbi za pretok informacij,
 • pripravlja letna vsebinska poročila,
 • opravlja druge naloge in izvršuje pooblastila, določena v statutu in sprejeta s sklepi organov društva,
 • je odgovor-en/na za pripravo gradiv, ki jih obravnavajo organi društva,
 • opravlja organizacijske, tehnično administrativne in druge naloge vezane na izpolnitev pogojev za nemoteno delovanje društva.

20. člen

Blagajni-k/čarka društva opravlja naslednje naloge:

 • je odgovor-en/na za finančno in materialno poslovanje društva,
 • je odredbodajal-ec/ka in izvrševal-ec/ka za vse finančno materialne posle društva,
 • pripravlja letna finančna poročila,
 • opravlja druge naloge in izvršuje pooblastila, določena v statutu in sprejeta s sklepi organov društva,

21. člen

Nadzorni odbor društva spremlja delo upravnega odbora in drugih organov društva, izvajanje programa in zakonitost finančnega in materialnega poslovanja. O svojem delu poroča občnemu zboru enkrat letno. Odgovoren je občnemu zboru, ki ga izvoli izmed svojih članov za dobo štirih let.

Šteje tri člane, vodi ga predsedni-k/ca, ki ga sklicuje po potrebi, toda vsaj enkrat letno.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati tudi člani drugih organov društva.

Sklepčni so, če je prisotna več kot polovica članov. Sklepe sprejemajo z večino glasov vseh članov.

22. člen

Člane častnega razsodišča voli občni zbor za dobo štirih let. Sestavljajo ga trije člani in dva namestnika. Sestajajo se po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov društva. Častno razsodišče vodi postopek in izreka sankcije članom in funkcionarjem društva v skladu s pravilnikom častnega razsodišča.

Sklepčni so, če je prisotna več kot polovica članov. Sklepe sprejemajo z večino glasov vseh članov.

23. člen

Ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu s pravilnikom izreče častno razsodišče so:

 • opomin,
 • javni opomin,
 • izključitev.

O pritožbah zoper sklepe častnega razsodišča dokončno odloča občni zbor.

V. FINANČNA IN MATERIALNA SREDSTVA

24. člen

Društvo pridobiva finančna sredstva za izvajanje dejavnosti:

 • s članarino,
 • s kandidiranjem na javne razpise,
 • z darili in prispevki posameznikov, sponzorjev in donatorjev,
 • s sredstvi, pridobljenimi z akcijami, ki so opredeljene v programu zbiranja sredstev (prireditve, poletne šole, tabori, izobraževanje, razstave),
 • s prodajo materiala iz področja dejavnosti društva,
 • iz drugih virov.

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.

25. člen

Premoženje društva sestavljajo vse nepremičnine in premičnine, ki so njegova last in so kot take vpisane v inventarno knjigo. Vse nepremičnine društva morajo biti vpisane v zemljiško knjigo in kataster občine, na območju katere se nepremičnina nahaja.

Premičnine se lahko kupijo ali odtujijo samo na podlagi sklepa upravnega odbora. O nakupu ali odtujitvi nepremičnin odloča občni zbor.

Vsaka delitev premoženja med člane društva je nična.

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejme občni zbor.

Finančne in materialne listine podpisujeta predsedni-k/ca in tajni-k/ca društva.

VI. PRIZNANJA IN NAGRADE

26. člen

V skladu s pravilnikom o podeljevanju priznanj in nagrad, ki ga sprejme občni zbor, podeljuje društvo svojim članom priznanja in nagrade.

VII. STROKOVNA SLUŽBA

27. člen

Strokovne, organizacijske in finančno materialne naloge za društvo lahko opravlja strokovna služba. Upravni odbor in strokovna služba lahko s posebno pogodbo uredita medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti v skladu z veljavnimi predpisi s področja delovnega prava. Strokovna služba je za svoje delo odgovorna upravnemu odboru društva.

VIII. JAVNOST DELOVANJA

28. člen

Delovanje društva je javno, za kar je odgovor-en/na predsedni-k/ca društva. Javnost delovanja se zagotavlja:

 • s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva,
 • preko informativnega materiala društva,
 • z javnostjo sej organov,
 • preko javnih medijev.

Širšo javnost obvešča društvo o svojem delu tako, da na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih ustanov, organizacij in medijev.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

29. člen

Društvo preneha obstajati:

 • na podlagi prostovoljnega razida po sklepu občnega zbora o prenehanju delovanja društva,
 • po zakonu.

Ob prenehanju delovanja preide njegovo premoženje na DRUŠTVO MAK, Motnik 30, 1221 Motnik.

Statut je sprejel občni zbor društva in se uporablja od dneva sprejema, veljati pa začne, ko pristojni organ UE ugotovi, da je v skladu z zakonom o društvih.

Datum:________________________

Tajni-k/ca: ________________ Predsedni-k/ca:________________