Pravilnik o podeljevanju priznanj

 

Na podlagi 26. člena Statuta Društva učiteljev podružničnih šol je občni zbor društva na svoji 4. seji dne 14. 2. 2004 sprejel Pravilnik o podelitvi priznanj, ki jih podeljuje Društvo učiteljev podružničnih šol.

PRAVILNIK
O PODELITVI PRIZNANJ DRUŠTVA UČITELJEV PODRUŽNIČNIH ŠOL

1. člen

S tem pravilnikom se urejajo merila in pogoji za podelitev priznanj Društva učiteljev podružničnih šol (v nadaljnjem besedilu: DUPŠ) ter postopek dela komisije za podelitev priznanj (v nadaljnjem besedilu: komisija).

2. člen

Priznanja podeljuje DUPŠ posameznikom, skupinam ali ustanovam za večletno uspešno delo v DUPŠ, izjemen prispevek k prepoznavnosti in ugledu ter delovanju društva in/ali za izjemne dosežke pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalno prakso na podružnicah.

3. člen

Na predlog komisije podeli DUPŠ največ tri priznanja letno za dosežke in dejavnosti, ki jih opredeljuje 2. člen pravilnika.

4. člen

Nagrado DUPŠ lahko prejmejo posamezniki, skupine ali ustanove, ki ustrezajo kriterijem iz tega pravilnika. Dobitniki so praviloma člani DUPŠ.

5. člen

Komisija odloča in opravi izbor na podlagi naslednjih meril:

Nadpovprečno delo na področju podružničnih šol, ki se odraža kot:

1. izjemen prispevek k prepoznavnosti in ugledu ter delovanju DUPŠ:

 • večletno aktivno delo v organih društva;
 • pomembna podpora/pomoč pri izvajanju dejavnosti/nalog, ki opredeljujejo namen DUPŠ (5. člen);

2. odlično/izjemno strokovno delo na področju VI dejavnosti, ki jih izvajajo podružnice, matične šole oz. javni zavodi, ki se ukvarjajo z osnovnošolskim izobraževanjem na podružnicah:

 • ustvarjanje in razvijanje novega znanja na področju organizacije, vsebine, didaktike, učne tehnologije in drugih področij vzgojno-izobraževalnega dela;
 • uveljavljanje novosti, inovativnih prijemov, timskega dela, sodelovanja in demokratičnih odnosov;
 • spremljava in evalvacija lastnega dela, dela kolegov in drugih udeležencev v vzgojno-izobraževalnem procesu;

3. odličen končni produkt, v obliki izvedene dejavnosti, poročila ali izdelka:

 • nova rešitev s področja organizacije, načrtovanja in uresničevanja kurikuluma;
 • organizacija in vodenje projekta, strokovne ekskurzije, terenskega in raziskovalnega dela, sejemske izobraževalne prireditve, strokovnega posveta itd.
 • učilo, učno sredstvo, spletna stran itd.
 • strokovno spopolnjevanje ali izobraževanje, npr. seminar, predavanje, strokovni posvet itd.

6. člen

Priznanja se podeljuje enkrat letno in sicer v času letnega občnega zbora.

7. člen

Razpis priznanj se opravi enkrat letno, v novembru ali decembru. Objavi se ga na spletni strani DUPŠ, lahko pa tudi v drugih sredstvih javnega obveščanja.

Rok za prijavo kandidatov za priznanja se določi vsako leto v razpisu in praviloma ne sme biti krajši od 15 dni od dneva objave razpisa.

V razpisu se navedejo splošne informacije o priznanjih, merila, obvezne sestavine predloga za priznanje, način in rok za prijavo ter naslov, kamor se predlogi pošljejo.

8. člen

Predlog za priznanje lahko podajo organizacije, skupine ali posamezniki.

Predlagani kandidat mora podati pisno soglasje k prijavi.

Organizacije, skupine ali posamezniki ne morejo predlagati samih sebe za pridobitev priznanja.

9. člen

Predlog za priznanje mora vsebovati:

 • ime in priimek kandidata ali kandidatov, naslov stalnega bivališča, izobrazba in zaposlitev;
 • pisno utemeljitev predloga z dokazili;
 • osnovni podatki o predlagatelju: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, zaposlitev.

10. člen

Izbor kandidatov se opravi v roku 15 dni po zaključku razpisa in je v izključni pristojnosti komisije.

11. člen

Komisijo sestavljajo predsednik in štirje člani. Člane komisije na predlog upravnega odbora izvoli občni zbor DUPŠ. Predsednika izmed sebe izvolijo člani komisije.

Kandidati za člane komisije so lahko samo člani DUPŠ in morajo pisno soglašati s kandidaturo.

12. člen

Mandat komisije traja štiri leta in se lahko ponovi. V primeru, da je kandidiran za dobitnika priznanja DUPŠ član komisije, upravni odbor imenuje začasnega člana komisije, ki nadomešča kandidata. Po opravljenem izboru začasnemu članu preneha mandat.

13. člen

Komisija dela in odloča na sejah.

Naloge komisije so:

 • vsako leto pripravi in objavi razpis za priznanja;
 • opravi izbor na podlagi prijav najkasneje v 15 dneh po poteku roka za prijavo;
 • organizira slovesno podelitev priznanj.

14. člen

Predsednik komisije opravlja naslednje naloge:

 • sklicuje in vodi seje komisije
 • predstavlja komisijo v javnosti
 • organizira pripravo materialov za delo komisije
 • skrbi, da se o delu komisije piše zapisnik
 • seznanja člane komisije z informacijami, ki so potrebne za delo komisije.

15. člen

Predsednik komisije skliče sejo komisije najmanj dvakrat letno (priprava razpisa in izbor predlaganih kandidatov) oz. po potrebi.

Predsednik komisije je dolžan v roku štirinajstih dni sklicati sejo komisije, če to predlagata najmanj dva člana komisije.

Predsednik komisije lahko pooblasti enega od članov komisije za sklic in vodenje seje komisije.

16. člen

Komisija sklepa veljavno, če je na seji navzočih več kot polovica njenih članov.

Komisija praviloma odloča soglasno. V kolikor to ni možno, komisija odloča z javnim glasovanjem. Predlog je sprejet, če je zanj glasovala večina prisotnih članov komisije.

Pravico do glasovanja imajo predsednik in člani komisije.

17. člen

Komisija pisno utemelji izbor kandidatov. Komisija lahko podeli tudi manj kot tri priznanja, če meni, da noben od predlaganih kandidatov ne ustreza merilom iz tega pravilnika oz. predlogov ni podprlo dovolj članov komisije.

18. člen

Seje komisije so praviloma zaprte za javnost.

Javnost dela komisije se zagotavlja z objavami sklepov, poročil in analiz na občnem zboru DUPŠ in spletnih straneh DUPŠ in po potrebi v sredstvih javnega obveščanja ter z obveščanjem javnosti na tiskovnih konferencah.

Komisija vodi o svojem delu zapisnike, ki jih sopodpisuje predsednik komisije in overovitelj. Zapisnik je verificiran na prvi naslednji seji komisije. V zapisniku morajo biti navedeni vsi predlogi za podelitev priznanj ter sklep o podelitvi priznanj s strokovno utemeljitvijo. DUPŠ vodi knjigo vseh dobitnikov priznanj, ki jih podeljuje DUPŠ.

19. člen

Komisija pripravi natančen program slovesne podelitve priznanj, konkretna izvedba pa je prepuščena upravnemu odboru DUPŠ.

20. člen

Priznanja in nagrade podeljujeta predsednik DUPŠ in predsednik komisije za podeljevanje priznanj, ki tudi prebere strokovne utemeljitve podeljenih priznanj.

21. člen

Člani komisije svoje delo opravljajo brezplačno, upravičeni pa so do povračila potnih stroškov v skladu s predpisi za udeležbo na sejah komisije in podelitvi priznanj.

22. člen

Dokumentacija o delu komisije se hrani v zbirki dokumentarnega gradiva DUPŠ.

23. člen

Ta pravilnik začne veljati z dne, ko ga sprejme občni zbor članov DUPŠ.

Številka:

Datum: 14. 2. 2004

Ivica Šemrov,

predsednica DUPŠ