Jan 052010
 

Prispevek naj bo napisan v slovenščini z urejevalnikom MS Word. Uporabite pisavo Times New Roman, velikost pisave 12, razmik med vrsticami 1,5.

Prispevek naj ima približno 10 strani (vključno s tabelami, slikami, grafi, literaturo in viri). Vsebovati mora povzetek.

Povzetku, ki naj ne bo daljši od ene strani, dodajte naslednje podatke: naslov prispevka, ime in priimek avtorja, mesto zaposlitve, naslov elektronske pošte.

Povzetke prispevkov oddajte do 15. februarja 2010. Pošljite jih po elektronski pošti na naslov: francka.pacnik@guest.arnes.si ali dasa.bokal@gmail.com.

Naslov prispevka naj bo napisan z velikimi tiskanimi črkami, morebitni podnaslovi z malimi tiskanimi črkami. Držite se poravnave levo. Navedite tudi število strani. Za citiranje in navajanje virov uporabljajte splošne standarde (APA).

Vaš celoten prispevek s povzetkom pošljite po elektronskem mediju in v natiskani verziji (besedili morata biti identični) najkasneje do 1. marca 2010 na naslov: Podružnična šola Vrhpolje, Vrhpolje 32, 1251 MORAVČE, s pripisom »ZA STROKOVNI POSVET«.

Predsednici org. odbora:

Francka Pačnik
Daša Bokal

Predsednica DUPŠ:

Metka Behek

 


Dokument v PDF obliki.

Share Button
 Posted by on 5. 1. 2010 at 16:38