Sep 192023
 
 1. člen
  (višji svetnik s posebnimi pogoji)
  Ne glede na 13. člen tega pravilnika lahko do 1. septembra 2028 v naziv višji svetnik napreduje strokovni delavec, pomočnik ravnatelja, ravnatelj ali direktor, ki je naziv svetnik
  pridobil v skladu s pogoji, določenimi v pravilniku 2002:
  – ima naziv svetnik najmanj pet let in ima najmanj 35 let delovne dobe

Iz pravilnika o napredovanju v nazive :

 1. člen 

(napredovanje v naziv na predlog ravnatelja oziroma direktorja) 

(1) Predlog za napredovanje v naziv se vloži na obrazcu iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika, kadar predlaga napredovanje ravnatelj oziroma direktor ali svet vzgojno-izobraževalnega zavoda.

(2) K predlogu za napredovanje v naziv mentor v skladu z 8. členom tega pravilnika in v naziv svetovalec v skladu z 9. členom tega pravilnika se priložita utemeljitev ocene delovne uspešnosti in mnenje pristojnega strokovnega organa vzgojno-izobraževalnega zavoda o utemeljitvi ocene delovne uspešnosti.

(3) K predlogu za izjemno napredovanje v naziv svetovalec v skladu z 10. členom tega pravilnika in svetnik v skladu z 12. členom tega pravilnika se priložijo utemeljitev ocene delovne uspešnosti, mnenje pristojnega strokovnega organa vzgojno-izobraževalnega zavoda o utemeljitvi ocene delovne uspešnosti in dokazila o opravljenem dodatnem strokovnem delu.

(4) K predlogu za napredovanje v naziv svetnik v skladu z 11. členom tega pravilnika, višji svetnik v skladu s 13. členom tega pravilnika in k predlogu za izjemno napredovanje v naziv višji svetnik v skladu s 14. členom tega pravilnika se priložijo utemeljitev ocene delovne uspešnosti, mnenje pristojnega strokovnega organa vzgojno-izobraževalnega zavoda o utemeljitvi ocene delovne uspešnosti, dokazila o opravljenem dodatnem strokovnem delu ter dokazila o uspešno končanih programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja v vzgoji in izobraževanju.

(5) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za predlog za napredovanje v naziv, kadar predlaga napredovanje v naziv direktor ali svet javnega zavoda s področja vzgoje in izobraževanja.

 1. člen 

(odločanje o napredovanju v naziv) 

(1) Na podlagi vloženega predloga za napredovanje v naziv se vodi postopek v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.

(2) O napredovanju v naziv v skladu s tem pravilnikom odloči minister, pristojen za vzgojo in izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: minister).

(3) Naziv se pridobi:

– 1. decembra, če je bil predlog za napredovanje vložen do vključno zadnjega dne novembra;

– 1. marca, če je bil predlog vložen do vključno zadnjega dne februarja;

– 1. maja, če je bil predlog vložen do vključno zadnjega dne aprila;

– 1. julija, če je bil predlog vložen do vključno zadnjega dne junija;

– 1. oktobra, če je bil predlog vložen do vključno zadnjega dne septembra.

(4) Dokončna odločba o podelitvi naziva strokovnemu delavcu oziroma pomočniku ravnatelja je podlaga ravnatelju oziroma direktorju za določitev plače strokovnemu delavcu oziroma pomočniku ravnatelju v skladu s pridobljenim nazivom.

Share Button
 Posted by on 19. 9. 2023 at 10:17