Okt 282007
 


PODRUŽNIČNA ŠOLA DOLIČ
Matična šola : OŠ Mislinja

Naslov:
Srednji Dolič 4
2382 Mislinja

Telefon: 02/ 88 56 632
Kontaktna oseba: Lilijana Sevčnikar
Elektronski naslov: lilijana.sevcnikar@guest.arnes.si


KJE SMO?
Matična šola je OŠ Mislinja, ki je od nas oddaljena 4 km. Naš šolski okoliš obsega naselje Srednji Dolič in del naselij Gornji Dolič, Spodnji Dolič, Kozjak, Tolsti Vrh, Paka …
Srednji Dolič je naselje med Pohorjem in Paškim Kozjakom. Njegovo območje je zelo neenotno. Zajema dolino v srednjem delu Doliškega podolja, kjer pelje asfaltirana cesta Gornji Dolič – preval – Lošperk – Vitanje, in pobočje Paškega Kozjaka na severni strani slemena Basališče – Krejanov vrh, na katerem meji s konjiško občino.
Središčno naselje je zaselek Šentflorjan pod Tičlarjevim vrhom, kjer prehaja ozka pohorska dolina Pake v ok. 300m široko dno Doliškega podolja. Šentflorjan je izhodišče pohorskih cest za Pako in Tolsti vrh.

ŠOLA DANES

Večina učencev se v šolo vozi s kombiji in avtobusom. Šolo obiskuje v letošnjem šolskem letu 52 učencev učencev od prvega do četrtega razreda.
RAZRED ŠT. UČENCEV UČITELJ
1.r/9 14 Natalija Aber Jordan
2.r/9 10 Klavdija Križovnik
3.r/8, 3.r/9 13 Lilijana Sevčnikar
4.r/8 15 Majda Hudovernik
OPB vzgojiteljica Marija Krenker

V prostorih šole od leta 2003 deluje tudi kombinirani oddelek vrtca, v katerega je vključenih 15 otrok, starih od tretjega do šestega leta. Zanje skrbijo vzgojiteljica Florjana Kragelnik in Urška Jeseničnik.
KAKOVOSTNA
Vsi se trudimo ustvariti kar najbolj vzpodbudno okolje za dobro počutje vseh na šoli. Gradimo pristne in korektne odnose. Ustrezna, sodobna oprema nudi možnost uporabe sodobnih metod in oblik dela. Na šoli se vsi poznamo, kar ustvarja prijetno toplino, odprtost, prijaznost. Sodelujemo v raznih natečajih, tekmovanjih in projektih v sodelovanju s centralno šolo. (Pomladni dan v Evropi, Necvetnice)
ODPRTA
Poleg rednega pouka, ki poteka po predpisanem predmetniku, se na šoli dogaja še kaj zanimivega, kar pritegne k sodelovanju tako učence kot tudi starše (popoldanske delavnice ob novem letu, odprta vrata, prireditve …)
Skozi celo leto potekajo na šoli kulturne prireditve, naravoslovni dnevi, športni dnevi, tehniški dnevi.
INTERESNE DEJAVNOSTI NA ŠOLI
Učenci imajo možnost vključitve v naslednje interesne dejavnosti na šoli:
OPZ, pravljični krožek, plesni krožek, igrajmo se gledališče, likovno-oblikovalni krožek, športni krožek, prometno-kolesarski krožek, planinski krožek.
Vključujejo pa se tudi v izvenšolske dejavnosti : glasbena šola, strelska dejavnost, mladi gasilci, mala šola nogometa, angleščina.
Otroci lahko postanejo tisto, k čemur jih vzpodbujamo in ne tisto k čemur jih priganjamo.
Na šoli imajo učenci možnost uporabe računalnika.

ŠOLA SKOZI ČAS
1860 – pričetek pouka v Doliču ( pouk v mežnariji)
1.11.1881 – zgrajeno novo šolsko poslopje
1.4.1882 – začetek pouka
1882/93 – enorazrednica
1885/86 – dvorazrednica
1903/04 – trirazrednica
1927/28 – štirirazrednica
1936/37 – petrazrednica
1941/43 – pouk v nemškem jeziku
4.6.1945 – pričetek pouka po vojni
1945/64 – trije oddelki
1946/47 – pet oddelkov
1945/50 – 7 razredov
1952/53 – 6 razredov
1954/55 – 8 razredov
1965 – obnova šolske stavbe (učenci 5. razreda prešolani na OŠ Mislinja)
1.7.1967 – OŠ Dolič postane podružnična šola OŠ Mislinja
1968/69 – na šoli le še prvi štirje razredi
1985 – izgradnja telovadnice
2003 – obnova šole in izgradnja prizidka, uvedba devetletke

Share Button
 Posted by on 28. 10. 2007 at 9:52