Dec 212019
 

Share Button
 Posted by on 21. 12. 2019 at 19:49
Nov 052019
 

V skladu s sklepom, sprejetim na 19. občnem zboru, ki je bil aprila 2019, se bo strokovni posvet DUPŠ naslednje leto odvijal na POŠ Ovsiše, Podnart.

Za več podrobnosti spremljajte zapise na spletni strani v naslednjjih tednih in mesecih.

Share Button
 Posted by on 5. 11. 2019 at 19:35
Nov 032019
 

Meseca aprila 2020 bo v okviru 20. strokovnega posveta DUPŠ-a organizirano 12. gledališko srečanje podružničnih šol Slovenije.

Odvijalo se bo  15. in 16. aprila, na treh lokacijah, v organizaciji treh šol:

 • OŠ Trbovlje, POŠ Dobovec,
 • OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled, POŠ Ribno,
 • OŠ Rovte, POŠ Vrh Svetih Treh Kraljev.

Prijavnico bomo objavili na spletni strani v mesecu decembru.

Share Button
 Posted by on 3. 11. 2019 at 18:05
Nov 032019
 

ZAPISNIK  OBČNEGA ZBORA DUPŠ

Datum:  13. 4. 2019

Pričetek:  14.00                                 Konec:  17.00

Prostor:  Planinska koča na Ermanovcu

Prisotni:  42 članov (glej prilogo 1 – lista prisotnosti)

Dnevni red: 1. Poročilo predsednice, odborov, komisij in delovnih skupin.

 1. Načrt dela – oblikovanje po skupinah.
 2. Sprejem poročil delovnih skupin in plana dela.
 3. Članarina za leto 2018.
 4. Aktualno.
 5. Razno.

Ad1) Predsednica društva Katja Bolko je vse zbrane prav lepo pozdravila. Sledilo je ugotavljanje sklepčnosti. Verifikacijska komisija v sestavi Tanje Vasle in Vlaste Polenik je preštela 42 članov in ker še nismo bili sklepčni, smo počakali 30 minut in nato z občnim zborom nadaljevali. Predsednica Bolkova je imenovala delovno predsedstvo: za predsednico Mojco Uranjek, za članici Jolando Mohar in Meto Skumavec, za zapisnikarico Alenko Branc Demšar, za overovateljici Milko Burnik ter Ano Marijo Dolenc. Uranjekova je vse zbrane pozdravila, predlagala zgoraj navedeni dnevni red ter vprašala, če ima kdo še kakšen drug predlog. Predlogov ni bilo in dnevni red je bil soglasno potrjen.

SKLEP: Dnevni red je soglasno potrjen.

Prva točka je poročilo predsednice, odborov, komisij in delovnih skupin. Najprej je besedo predala Katji Bolko, ki je natančno predstavila vse dejavnosti v letu 2018 (glej prilogo 2). Bolkova se je iskreno zahvalila Alenki Kralj za ažurno urejanje spletnih strani DUPŠ. Predsednica DUPŠ je predstavila novost glede prispevkov. UO je sprejel, da se morajo prispevki držati teme, da morajo biti strokovni, pišejo jih učitelji, ki delajo na podružnicah in le-ti so na dan predstavitve prisotni ves čas, ne samo za čas predstavitve. Šemrovova je dodala, da predlaga, da postavimo komisijo, ki bo prispevke strokovno pregledala. Predlaga, da bi bila vključena tudi Fani Nolimal.

Uranjekova je pozvala za potrditev poročila predsednice društva. Poročilo je bilo soglasno potrjeno.

SKLEP: Poročilo predsednice društva je soglasno potrjeno.

SKLEP: UO DUPŠ postavi strokovno komisijo, ki bo prispevke pregledala ter naredila izbor za predstavitev.

Sledilo je poročilo odborov, komisij in delovnih skupin: Blagajniško poročilo za leto 2018 (glej prilogo 2 in 3), poročilo članic nadzornega odbora (glej prilogo 4), poročilo častnega razsodišča (glej prilogo 5), poročilo o delu komisije za spremljanje zakonodaje (glej prilogo 6).

Gledališka skupina: Jolanda Mohar je čestitala vsem letošnjim igralcem. V letu 2020 za izvedbo igre Smreka poskrbi Podružnična šola Ribno.

Skupina za spremljanje zakonodaje: Uranjekova je sporočila, da se pripravljajo spremembe Bele knjige ter pozvala vse, da se aktivno vključijo.

Sodelovanje z Zamejskimi Slovenci: Maja Ahačič je poročala, da njihova PŠ Podljubelj sodeluje s šolo Bračan in Celovec. Če še kdo sodeluje z Zamejstvom, naj sporoči na e-mail naslov: podljubelj@ostrzic.

Promocija v medijih: Meri Poklukar je povedala, da se podružnice pojavljajo predvsem v krajevnih medijih; lokalnih časopisih, v Gorenjskem Glasu, radiu Jesenice, TV SLO, Pop TV, pa tudi na konferencah učiteljem. Včasih se zgodi, da pozabijo posredovati na stran DUPŠ. Vse, kar objavljate, posredujte na e-mail naslov: jolandamohar@gmail.com.

Promocija DUPŠ-a: Bolkova se je zahvalila Kraljevi za ažurno objavljanje na spletni strani društva ter se priporočila še za naprej.

Gledališko srečanje: Marija Ribič je povzela, da so Gledališko srečanje iz Mlinš predali v Trbovlje. Tam je bilo 9 nastopajočih skupin, 600 učencev pa si je predstave ogledalo. Vse zbrane je pozdravila podžupanja, ravnateljica in Bolkova. Poklukarjeva je sporočila, da je bila pri njih tudi Bolkova. Prišla sta tudi župan in ravnateljica. Nastopilo je 9 skupin. Predstave si je ogledalo 200 otrok za zaključek bralne značke. Šemrovova je povedala, da je bila na Sv. Treh Kraljih.

Komisija za podeljevanje priznanj: Jožica Vrtačnik je rekla, da naj že zbiramo predloge za vnaprej. Letošnje priznanje je prejela Blanka Valant s POŠ Ribno. Izredno lepo se je obneslo, da se priznanje DUPŠ podeli hkrati z ostalimi priznanji.

Častno razsodišče: Demšarjeva je prebrala poročilo Aleša Ambroža, da častno razsodišče v letu 2018 ni dobilo nobenega pisnega zahtevka članov ali organov, tako da ni izreklo nobene sankcije.

Nadzorni odbor: Ahačičeva je povedala, da so članice pregledale blagajniško poročilo, ki ga je pripravila Mira Kramarič. Stanje je pozitivno.

Uranjekova se je vsem zahvalila za poročila. Predlagala je, da jih potrdimo. Smo jih soglasno.

SKLEP: Vsa poročila so soglasno sprejeta.

Ad2) Sledilo je delo po delovnih skupinah ter plan dela: skupina za gledališko skupino, skupina za spremljanje zakonodaje, skupina za sodelovanje z Zamejskimi Slovenci, skupina za promocijo v medijih, skupina za gledališko srečanje, komisija za priznanja.

Ad3) Sledil je sprejem poročil delovnih skupin in plana dela.

SKLEP: Soglasno smo sprejeli vsa poročila skupin ter plan dela.

Ad4) Predsednica komisije je predlagala, da ostane članarina za leto 2018 ista, torej 15 evrov.

SKLEP: Do preklica velja, da je članarina DUPŠ 15 evrov. 

Ad5) Uranjekova je povedala, da je največ vprašanj v zvezi z ILDN. Predlaga, da če manjka vzgojiteljica, naj se učitelji potrudijo, da bo nekdo to vzgojiteljico nadomestil. Glede naslednje lokacije srečanja se Bela Krajina opravičuje, saj zaradi sanacije šole izvedba ne bo možna. 2021 je predviden Dobovec (se pa govori o zaprtju šole), 2022 – Solkan, 2023 – Dole pri Litiji, 2024 – Goriče. Kordeževa je sporočila, da so z Gorič rekli, da težko organizirajo, ker nimajo podpore vodstva. Moharjeva je vprašala, če se katera učiteljica, ki je prisotna, javi za organizacijo srečanja. Ponudila se je POŠ Ovsiše, Vilma Kravanja. Šemrovova je predlagala, da Bolkova kontaktira ravnateljico, da bi bila Bela Krajina kasneje, torej 2021 ali 2022. Vlasta Polenik je sporočila, da ima OŠ Griže 60-letnico, ki jo bodo praznovali v šolskem letu 2021/22.

SKLEP: POŠ Ovsiše organizira strokovno srečanje DUPŠ v letu 2020.

Ad6) Ahačičeva predlaga, da bi ustanovili še upokojensko sekcijo DUPŠ. Uranjekova je predlagala, da bi na podružnicah upokojenke izvedle kakšno uro. Moharjeva je vprašala, če bi lahko kupili majice kot so jo nosile igralke gledališke skupine Smreka. Bolkova se je še enkrat zahvalila vsem organizatoricam strokovnega srečanja ter jim podelila darila.

SKLEP: Naslednji sestanek DUPŠ bo julija 2019 na POŠ Ovsiše.

Zapisnik zapisala tajnica društva:                                            Predsednica:

Alenka Branc Demšar                                                             Katja Bolko

Overovateljici:

Milka Burnik

Ana Marija Dolenc

Share Button
 Posted by on 3. 11. 2019 at 18:02
Nov 032019
 

ZAPISNIK  OBČNEGA ZBORA DUPŠ

Datum:  21. 4. 2018

Pričetek:  14.00                                 Konec:  17.00

Prostor:  PŠ Besnica

Prisotni:  44 članov (glej prilogo 1 – lista prisotnosti)

Dnevni red: 1. Poročilo predsednice, odborov, komisij in delovnih skupin.

 1. Načrt dela – oblikovanje po skupinah.
 2. Sprejem poročil delovnih skupin in plana dela.
 3. Članarina za leto 2018.
 4. Aktualno.
 5. Razno.

Ad1) Predsednica društva Katja Bolko je vse zbrane prav lepo pozdravila. Sledilo je ugotavljanje sklepčnosti. Verifikacijska komisija v sestavi Marije Ribič, Ivice Šemrov in Mete Skumavec je preštela 44 članov in ker še nismo bili sklepčni, smo počakali 30 minut in nato z občnim zborom nadaljevali. Predsednica Bolkova je imenovala delovno predsedstvo: za predsednico Mojco Uranjek, za članici Jolando Mohar in Metko Behek, za zapisnikarico Alenko Branc Demšar, za overovateljici Anico Kordež ter Barbaro Mesec Štular. Uranjkova je vse zbrane pozdravila, predlagala zgoraj navedeni dnevni red ter vprašala, če ima kdo še kakšen drug predlog. Predlogov ni bilo in dnevni red je bil soglasno potrjen.

SKLEP: Dnevni red je soglasno potrjen.

Prva točka je poročilo predsednice, odborov, komisij in delovnih skupin. Najprej je besedo predala Katji Bolko, ki je natančno predstavila vse dejavnosti v letu 2017 (glej prilogo 2). Bolkova se je iskreno zahvalila Alenki Kralj za ažurno urejanje spletnih strani DUPŠ. Meri Poklukar se je zahvalila Bolkovi za zapisane besede ob 130. letnici Ribenske šole ter za njen obisk na gledališkem srečanju na PŠ Vrh Sv. Treh Kraljev. Uranjkova je pozvala za potrditev poročila predsednice društva. Poročilo je bilo soglasno potrjeno.

SKLEP: Poročilo predsednice društva je soglasno potrjeno.

Sledilo je poročilo odborov, komisij in delovnih skupin: Blagajniško poročilo za leto 2017 (glej prilogo 2 in 3), poročilo članic nadzornega odbora (glej prilogo 4), poročilo častnega razsodišča (glej prilogo 5), poročilo o delu komisije za spremljanje zakonodaje (glej prilogo 6).

Gledališka skupina: Jolanda Mohar je povedala, da so lani nastopili v Mlinšah in dvakrat v Svibnem. Pred premiero se petkrat dobijo na vajah. Uranjkova se je zahvalila Moharjevi za vodenje skupine in vsem gledališčnikom za prizadevno udejstvovanje.

Skupina za spremljanje zakonodaje: Uranjkova je poročala, da smo 22. aprila 2017 sklenile, da na tem področju delamo vse članice upravnega odbora ter Mojca Uranjek. Zahvaljujemo se Kraljevi za objavo odgovorov na spletni strani društva. Naši predlogi so že v predlogih SVIZ-a.

Sodelovanje z Zamejskimi Slovenci: Maja Ahačič je poročala, da njihova PŠ Podljubelj sodeluje s šolo Bračan in Celovec. Meri Poklukar je nadaljevala, da se je PŠ Ribno v letošnjem šolskem letu z gledališkim krožkom in matično šolo OŠ Bled povezal v projekt Trije jeziki na odru. Predstavili so se v Avstriji, bodo se pa še na Bledu in v Italiji. Uranjkova je predlagala naj pošljejo Kraljevi objavo za na splet.

Promocija v medijih: Maja Ahačič je povedala, da se podružnice pojavljajo predvsem v krajevnih medijih. Uranjkova je podala pobudo, da bi se objavilo kaj tudi v Šolske razglede. Moharjeva je dodala, da se oni pojavljajo tudi na televiziji.

Promocija DUPŠ-a: Bolkova se je zahvalila Kraljevi za ažurno objavljanje na spletni strani društva ter se priporočila še za naprej. Moharjeva se sporočila, da je bilo nekaj tehničnih težav. Bolkova ji je pritrdila in povedala, da je Kraljeva kontaktirala podporo in da so uredili.

Gledališko srečanje: Marija Ribič je povzela, da so lani izvedli gledališko srečanje na treh lokacijah: Mlinše, Sv. Trije Kralji in Ribno. Bilo je 25 predstav. Srečanje je tudi medijsko odmevno. Letos je srečanje potekalo na treh lokacijah, na vsaki dva dni. Uranjkova se je vsem organizatorkam iskreno zahvalila.

Komisija za podeljevanje priznanj: Jožica Vrtačnik je rekla, da so imeli dopisno sejo. Komisija je prejela le eno prijavo, ki je bila ustrezna. Kandidatki Alenki B. Demšar se je zahvalila tudi za opravljanje dela tajnice v društvu. Vrtačnikova je predlagala, da se priznanja podeli na prireditvi z ostalimi priznanji za literarni in likovni natečaj. Soglasno smo to odločitev tudi sprejeli.

SKLEP: Priznanje DUPŠ se podeli skupaj s priznanji za literarni in likovni natečaj.

Vrtačnikova je predlagala, da se seznam vseh, ki so prejeli priznanje DUPŠ objavi tudi na spletni strani društva. Predlagala je, da se doda tudi krajšo obrazložitev. Vse pa se hrani še v arhivu. Bolkova je dodala, da ima tudi ona seznam.

SKLEP: Na spletni strani DUPŠ se objavi seznam ter kratka obrazložitev vseh, ki so do sedaj prejeli priznanje društva.

Anica Kordež je povedala, da pohvali PŠ Ribno, ki je prejela letos občinsko priznanje Občine Bled ter Natašo Klinar, vodjo PŠ Bohinjska Bela, ki je prejela županovo priznanje.

Častno razsodišče: Maja Ahačič je prebrala poročilo Aleša Ambroža, da častno razsodišče v letu 2017 ni dobilo nobenega pisnega zahtevka članov ali organov, tako da ni izreklo nobene sankcije.

Nadzorni odbor: Ahačičeva je povedala, da so članice pregledale blagajniško poročilo, ki ga je pripravila Mira Kramarič. Stanje je pozitivno.

Uranjkova se je vsem zahvalila za poročila. Predlagala je, da jih potrdimo. Smo jih soglasno.

SKLEP: Vsa poročila so soglasno sprejeta.

Ad2) Sledilo je delo po delovnih skupinah ter plan dela: skupina za gledališko skupino, skupina za spremljanje zakonodaje, skupina za sodelovanje z Zamejskimi Slovenci, skupina za promocijo v medijih, skupina za gledališko srečanje, komisija za priznanja.

Ribičeva je predlagala, da bi za gledališko srečanje razširili lokacije. Prostovoljno se je javila Vlasta Bartolj s PŠ Dobovec.

Moharjeva je predlagala, da gledališko igro prevzame druga regija. Javila se je Milena Pižorn s PŠ Ponikva pri Žalcu.

Ahačičeva je potrdila, da je za sodelovanje z Zamejskimi Slovenci lahko objavljen njen e-naslov.

Nataša Klinar je poudarila, naj nadaljujemo z objavljanjem v različnih medijih. Bolkova je dodala, naj učitelji pošljejo Kraljevi, pa bo dala na spletno stran.

Vlasta Polenik je prebrala nekaj prdlogov. Jutranje varstvo naj se organizira tudi za manj otrok, ostaja predlog za spremembo normativa v Pravilniku o normativih in standardih glede drugega strokovnega delavca in poiskati rešitev za izvajanje neobveznih izbirnih vsebin.

Ad3) Sledil je sprejem poročil delovnih skupin in plana dela.

SKLEP: Soglasno smo sprejeli vsa poročila skupin ter plan dela.

Ad4) Predsednica komisije je predlagala, da ostane članarina za leto 2017 ista, torej 15 evrov.

SKLEP: Članarino za leto 2017 smo soglasno potrdili. 

Ad5) Nataša Grošelj je spregovorila nekaj besed o ureditvi delovnega časa učiteljev. Ključni poudarki so poenotena pravila razporejanja delovnega časa učiteljev ter struktura delovne obveznosti in delovnega časa učitelja, ki bo formulirana v treh stebrih: delo, vezano na poučevanje; drugo delo, po vsebini skupno vsem učiteljem; drugo delo, individualno določeno. Grošljeva je povedala, da je ta sistem njej blizu, da je usklajen s sindikatom, da pa ne pokriva vseh aktivnosti, ki jih predlagajo učitelji. Uranjkova je pozvala učitelje, da se udeležijo predstavitve tega sistema, ki bo po regijah.

Mojca Bertoncelj je izpostavila problem bolniške. Šolsko leto je od septembra do avgusta, dopust pa od januarja do decembra. Grošljeva je odgovorila, da se to ureja z individualnim načrtom delavca.

Ahačičeva je podala predlog Janje Meglič, da bi imeli pevski zbor DUPŠ. Bolkova je predlagala, da se o tem pogovorimo na sestanku upravnega odbora. Na spletni strani se objavi razpis, potem se pa nadaljnje postopa.  Ribičeva je predlagala, da se lahko objavi spletna anketa.

Vojka Kleč je postavila vprašanje, kako se nadomešča tehnično osebje. Odgovori so bili različni. Grošljeva je povedala, da pošlje koga z matične šole, če je pa dolgotrajna bolniška, pa da razpis.

SKLEP: Janja Meglič naj sestavi anketo, Alenka Kralj pa jo objavi na spletni strani.

Ad6) Bolkova je sporočila, da je bilo današnje kosilo samoplačniško. Ivica Šemrov je sporočila, da bo naslednji posvet in občni zbor 2019 na PŠ Sovodenj.V svoji modri knjižici ima še nekaj predlogov: 2020 Bela Krajina, 2021 Dobovec, 2022 Solkan, 2023 Dole pri Litiji, 2014 Goriče.

SKLEP: Naslednji sestanek DUPŠ bo junija 2018.

Zapisnik zapisala tajnica društva:                                            Predsednica:

Alenka Branc Demšar                                                             Katja Bolko

Overovateljici:

Anica Kordež

Barbara Mesec Štular

Share Button
 Posted by on 3. 11. 2019 at 17:58
Nov 032019
 

ZAPISNIK  OBČNEGA ZBORA DUPŠ

Datum:  22. 4. 2017

Pričetek:  14.00                                 Konec:  15.00

Prostor:  na splavu po Savi, PŠ Svibno

Prisotni:  46 članov (glej prilogo 1 – lista prisotnosti)

Dnevni red: 1. Poročilo predsednice, odborov, komisij in delovnih skupin.

 1. Načrt dela – oblikovanje po skupinah.
 2. Sprejem poročil delovnih skupin in plana dela.
 3. Članarina za leto 2017.
 4. Aktualno.
 5. Razno.

Ad1) Predsednica društva Katja Bolko je vse zbrane prav lepo pozdravila. Sledilo je ugotavljanje sklepčnosti. Bili smo sklepčni, zato je Bolkova nadaljevala z občnim zborom. Najprej je imenovala komisijo: za predsednico Marijo Ribič, za članici Natašo Grošelj in Karmen Škapin, za zapisnikarico Alenko Branc Demšar, za overovateljici Jolando Mohar ter Eriko A. Intihar in za verifikacijsko komisijo Darjo Žonta Kozinc in Katarino Kmetič. Bolkova je predlagala zgoraj navedeni dnevni red ter vprašala, če ima kdo še kakšen drug predlog. Predlogov ni bilo.

SKLEP: Dnevni red je soglasno potrjen.

Z vodenjem občnega zbora je nadaljevala Marija Ribič. Prva točka je poročilo predsednice, odborov, komisij in delovnih skupin. Najprej je besedo predala Katji Bolko, ki je natančno predstavila vse dejavnosti v letu 2016 (glej prilogo 2). Bolkova se je iskreno zahvalila Alenki Kralj za ažurno urejanje spletnih strani DUPŠ.

Sledilo je poročilo odborov, komisij in delovnih skupin: Blagajniško poročilo za leto 2016 (glej prilogo 2 in 3), poročilo članic nadzornega odbora (glej prilogo 4), poročilo častnega razsodišča (glej prilogo 5), poročilo o delu komisije za spremljanje zakonodaje (glej prilogo 6).

SKLEP: Vsa poročila so soglasno sprejeta.

Ad2) Sledilo je delo po delovnih skupinah ter plan dela: skupina za gledališko skupino, skupina za spremljanje zakonodaje, skupina za sodelovanje z zamejskimi Slovenci, skupina za DUPŠ v medijih, skupina za transverzalo, skupina za strokovna gradiva, skupina za promocijo DUPŠ.

Marija Frece je predlagala, da bi bil lahko astronomski tabor konec septembra pri njih, če bi bilo vsaj 10 prijav.

Meri Poklukar je povedala, da v medijih pridno objavljamo aktualne dogodke, večkrat pa pozabimo poslati Kraljevi, da bi dala na spletno stran.

Sašo Oberski predlaga, da se postavi Facebook stran.

Maja Ahačič se bo potrudila, da bodo nagrajenke DUPŠ objavljene v Gorenjskem Glasu.

Mojca Uranjek je pohvalila Bolkovo, ki se pojavlja tudi v medijih (radio, TV), tudi v državnem zboru.

Ribičeva je sporočila, da bo naslednje leto 10. obletnica Gledališkega srečanja ter 60 let podružnic Slovenije, kar bomo obeležili na naslednjem posvetu.

Ad3) Sledil je sprejem poročil delovnih skupin in plana dela.

SKLEP: Soglasno smo sprejeli vsa poročila skupin ter plan dela.

Ad4) Predsednica komisije je predlagala, da ostane članarina za leto 2016 ista, torej 15 evrov.

SKLEP: Članarino za leto 2016 smo soglasno potrdili. 

Ad5) /

Ad6) Nataša Grošelj predlaga, da se postavijo kriteriji za pisanje člankov. Na ta način se bo dvignila strokovnost posveta. Maja Ahačič je povedala, da je na podružnico dobila nov žig. Grošljeva je pojasnila, da vse podružnice nimajo svojih žigov in da uporabljajo žige matične šole. Metka Behek je predlagala, da bi na podružnične šole obesili zastavo DUPŠ. Marija Frece je povedala, da to ni v skladu z zakonom. Marija Ribič je pojasnila, da bi zastava lahko visela znotraj stavbe. Bolkova se je vsem zahvalila za sodelovanje in trud. Sporočila je, da bo naslednji posvet pri Anici na POŠ Podblica.

SKLEP: Naslednji sestanek DUPŠ bo junija 2017.

Zapisnik zapisala tajnica društva:                                            Predsednica:

Alenka Branc Demšar                                                             Katja Bolko

Overovateljici:

Jolanda Mohar

Erika A. Intihar

Share Button
 Posted by on 3. 11. 2019 at 17:54
Nov 032019
 

ZAPISNIK  16. OBČNEGA ZBORA DUPŠ

Datum:  16.4. 2016

Pričetek:  14.00                                Konec:  16.30

Prostor:  Pri Mlinarju, Gotovlje pri Žalcu

Prisotni: 41 članov (glej prilogo 1 – lista prisotnosti)

Dnevni red:

 1. Poročilo predsednice, odborov, komisij in delovnih skupin.
 2. Načrt dela – oblikovanje po skupinah.
 3. Sprejem poročil delovnih skupin in plana dela.
 4. Članarina za leto 2016.
 5. Volitve.
 6. Aktualne informacije.
 7. Razno.

Predsednica društva Katja Bolko je vse zbrane lepo pozdravila. Sledilo je ugotavljanje sklepčnosti. Verifikacijska komisija je ugotovila, da smo sklepčni, zato je Bolkova nadaljevala z občnim zborom. Najprej je imenovala delovno predsedstvo: za predsednico Mojco Uranjek, za članici Majo Ahačič in Marijo Ribič, za zapisnikarico Simono Planinc.

SKLEP: Dnevni red je soglasno potrjen.

Ad1)Z vodenjem občnega zbora je nadaljevala Mojca Uranjek. Prva točka je poročilo predsednice, odborov, komisij in delovnih skupin. Najprej je besedo predala Katji Bolko, ki je natančno po mesecih predstavila vse dejavnosti v letu 2015 (glej prilogo 2).

K poročilu o delu smo dodali še srečanje sedmih podružnic, ki je potekalo v septembru 2015 na podružnici Črni Vrh – pohod na Pasjo ravan in ogled vremenskega radarja. Sodelovale so podružnice Črni Vrh, Šentjošt (Polhov Gradec), Javorje (Poljane), Lučine, Sovodenj (Gorenja vas), Vrh Svetih treh kraljev (Rovte) in Ledine (Spodnja Idrija).

Podobno srečanje petih podružnic je bilo organizirano tudi na podružnici Svibno.

SKLEP: Vse kar se dogaja med letom na podružnicah pošljemo Alenki Kralj, ki bo objavila na spletu, istočasno pa imamo podatke tudi v arhivu.

Bolkova se je zahvalila Alenki Kralj za ažurno urejanje spletnih strani DUPŠ.

Ob zaključka poročila o delu v preteklem letu se je Mojca Uranjek zahvalila Katji Bolko za vse njene dejavnosti v zvezi z mediji.

Sledilo je poročilo odborov, komisij in delovnih skupin: blagajniško poročilo za leto 2015 (glej prilogo 3), poročilo članic nadzornega odbora (glej prilogo 4), poročilo častnega razsodišča (glej prilogo 5), poročilo skupine za promocijo (glej prilogo 6), poročilo o delu komisije za spremljanje zakonodaje (glej prilogo 7) ter poročilo o izvedbi 8. gledališkega srečanja (glej prilogo 8).

Jožica Vrtačnik je prebrala zapisnik dopisne seje, ki so jo imele članice komisije za podelitev priznanj (priloga 9). Izrazila je razočaranje nad tem, da za lansko leto niso prejeli nobenega predloga za priznanje.

Maja Ahačič je v imenu nadzornega odbora povedala, da nimajo pripomb na delo društva in čestitala za dobro delo, vodenje društva in porabo sredstev.

SKLEP: Vsa poročila so bila soglasno sprejeta.

Ad2) Sledilo je delo po delovnih skupinah ter plan dela (glej prilogo 10): skupina za gledališko skupino, skupina za spremljanje zakonodaje, skupina za sodelovanje z zamejskimi Slovenci, skupina za DUPŠ v medijih, skupina za strokovna gradiva, skupina za promocijo DUPŠ.

SKLEP: pri poročanju predstavniki delovnih skupin povedo samo plan dela za naprej.

Jolanda Mohar je prosila vse prisotne za elektronske naslove, da bo lahko preko njih pozvala nove člane k gledališki skupini Smreka.

Marija Ribič je pohvalila Alenko Kralj za njeno hitro objavljanje na spletni strani društva.

Lučka Drganc je prisotne pozvala k poročanju o delu društva tudi v strokovnih aktivih, ne le na pedagoških konferencah.

Marija Ribič je izpostavila problem gledaliških srečanj, kjer se lahko zgodi, da so predstave po 12. uri slabo obiskane, ker udeleženci že odidejo domov. Zato naj bi bile vse predstave končane do takrat.

Katja Bolko pove, da mentorjem gledaliških srečanj lahko izda potrdilo, vendar ne ve, če jih bo ministrstvo potrdilo – za organizacijo na državni ravni.

Nataša Grošelj je povedala, da so vse te prireditve javne, napovedane, gledališko srečanje je na državni ravni. Če potrdilo izda društvo, šteje le eno točko.

Ad3) Sledil je sprejem poročil delovnih skupin in plana dela.

SKLEP: Soglasno smo sprejeli vsa poročila skupin ter plan dela.

Ad4) Predsednica komisije je predlagala, da ostane članarina za leto 2016 ista, torej 15 evrov.

SKLEP: Članarino za leto 2016 smo soglasno potrdile.

Ad5) Sledile so volitve društva. Katja Bolko je predlagala članice volilne komisije: Katarino Lenarčič, Andrejo Jesenovec, Lučko Drganc.

Z dvigom rok smo komisijo potrdili.

SKLEP: Članice volilne komisije: Katarina Lenarčič, Andreja Jesenovec, Lučka Drganc.

Katja Bolko je prebrala imena vseh dosedanjih članov predsedstva društva:

predsednica Katja Bolko, podpredsednica Jolanda Mohar, tajnica Alenka Branc Demšar, blagajničarka Mira Kramarič.

Upravnega odbora: Nataša Grošelj, Marija Ribič, Metka Behek, Ivica Šemrov, Simona Planinc.

Nadzornega odbora: Maja Ahačič, Karmen Škapin, Karmen Petrič – predlog, da jo zamenja Anica Kordež.

Častnega razsodišča: Aleš Ambrož, Vida Kovačič, Mojca Uranjek, Milka Burnik, Vojka Kleč.

Komisije za priznanja: Jožica Vrtačnik, Silva Boštjančič, Daša Bokal – predlog, da jo zamenja Tanja Apšner.

SKLEP: Soglasno smo sprejeli – z 41 glasovi ZA, da volimo javno v paketu.

Volilna komisija je ugotovila, da je 41 prisotnih članov za predlagane kandidate, nihče se ni vzdržal.

SKLEP: Soglasno smo potrdili – z 41 glasovi ZA vse predlagane člane upravnega odbora in ostalih teles društva za naslednji mandat.

Ad6) Sledile so aktualne informacije. Še enkrat smo izpostavili, da bo potrebno urediti glede priznanj in točkovanja le-teh sodelujočim na strokovnih posvetih društva.

Ivica Šemrov je povedala, da bo naslednje leto srečanje podružničnih šol Slovenije na POŠ Svibno.

SKLEP: Z dvigom rok smo potrdili mesto srečanja.

Marjetka Mrhar je vse prisotne obvestila, da bo 14. maja 2016 potekal pohod po Oglarski deželi.

Vojka Kleč pa je opozorila na pohod po Kosmačevi poti, ki bo 21. maja 2016.

Ad7) Sledila je zahvala organizatoricam za odlično organizacijo srečanja in topel sprejem vseh udeležencev. Program srečanja je bil izredno zanimiv in poučen.

SKLEP: Naslednji sestanek upravnega odbora DUPŠ bo junija 2016.

Zapisala:                                                                              Predsednica:

Simona Planinc                                                                    Katja Bolko

Share Button
 Posted by on 3. 11. 2019 at 17:32
Okt 132019
 

V petek, 11. 10. 2019, je na Podružnični šoli Dolž, eni od obeh podružničnih šol OŠ Stopiče pri Novem mestu potekala osrednja prireditev ob 100-letnici šole. Šola je sicer praznovala svoj 100. rojstni dan že 19. 9., vendar so vse aktivnosti potekale skozi celotni teden ob tednu otroka, končale pa so se s sklepno prireditvijo v petek, 11. 10. 2019.

Učenci so ob šoli s pomočjo staršev posadili lipo, nastopili so ob odprtju informacijske table, izvedli so ustvarjalne delavnice za učence matične šole in podružnic pod Gorjanci, s pomočjo staršev so odigrali gledališko predstavo …

Podrobnosti o dogajanju si lahko preberete v prispevku na povezavi https://www.dolenjskilist.si/2019/10/12/226862/novice/dolenjska/FOTO_Stoletje_sole_na_Dolzu/

Mojca Pavlin, vodja PŠ Dolž

Share Button
 Posted by on 13. 10. 2019 at 17:10